Angličtina a jej nepravidelné slovesá

Při tvoření jednoduchého minulého času v angličtině rozdělujeme slovesa na pravidelné a nepravidelné. K pravidelným slovesům přidáváme příponu-ed a nepravidelná slovesa mají svůj tvar. Víme, že se je musíme učit nazpaměť.

V angličtině existuje asi 300 nepravidelných sloves, ale z toho se používá asi 1/3. Zde najdete tabulku se seznamem nejpoužívanějších nepravidelných sloves.

Česky Anglický infinitiv Minulý čas 3.tvar – příčestí trpné
povstat arise /?’raiz/ arose /?’r?uz/ arisen /?’rizn/
vzbudit se awake /?’weik/ awoke /?’w?uk/ awoken /?’w?ukn/
být be /bi:/ was, were /woz, we?/ been /bi:n/
nosit, rodit bear /be?/ bore /bo:/ born /bo:n/
tlouci beat /bi:t/ beat /bi:t/ beaten /bi:tn/
stát se become /bi’kam/ became /bi’keim/ become /bi’kam/
začít begin /bi’gin/ began /bi’g?n/ begun /bi’gan/
ohýbat bend /bend/ bent /bent/ bent /bent/
vsadit se bet /bet/ bet /bet/ bet /bet/
vázat bind /baind/ bound /baund/ bound /baund/
kousat bite /bait/ bit /bit/ bitten /bitn/
krvácet bleed /bli:d/ bled /bled/ bled /bled/
vanout blow /bl?u/ blew /blu:/ blown /bl?un/
zlomit break /breik/ broke /br?uk/ broken /br?ukn/
přinést bring /bri?/ brought /bro:t/ brought /bro:t/
stavět build /bild/ built /bilt/ built /bilt/
hořet, pálit burn /b?:n/ burnt /b?:nt/ burnt /b?:nt/
propuknout burst /b?:st/ burst /b?:st/ burst /b?:st/
koupit buy /bai/ bought /bo:t/ bought /bo:t/
chytit catch /k?č/ caught /ko:t/ caught /ko:t/
přijít come /kam/ came /keim/ come /kam/
stát (cena) cost /kost/ cost /kost/ cost /kost/
plazit se creep /kri:p/ crept /krept/ crept /krept/
řezat, stříhat cut /kat/ cut /kat/ cut /kat/
jednat s deal /di:l/ dealt /delt/ dealt /delt/
kopat dig /dig/ dug /dag/ dug /dag/
dělat do /du:/ did /did/ done /dan/
kreslit, táhnout draw /dro:/ drew /dru:/ drawn /dro:n/
snít dream /dri:m/ dreamt /dremt/ dreamt /dremt/
pít drink /dri?k/ drank /dr?nk/ drunk /dra?k/
řídit drive /draiv/ drove /dr?uv/ driven /drivn/
jíst eat /i:t/ ate /?t/ eaten /i:tn/
padat fall /fo:l/ fell /fel/ fallen /foln/
krmit feed /fi:d/ fed /fed/ fed /fed/
cítit feel /fi:l/ felt /felt/ felt /felt/
bojovat fight /fait/ fought /fo:t/ fought /fo:t/
najít find /faind/ found /faund/ found /faund/
létat fly /flai/ flew /flu:/ flown /fl?un/
zakázat forbid /f?’bid/ forbade /f?’beid/ forbidden /f?’bidn/
před(po)vídat forecast /fo:ka:st/ forecast /fo:ka:st/ forecast /fo:ka:st/
zapomenout forget /f?’get/ forgot /f?’got/ forgotten /f?’gotn/
odpustit forgive /f?’giv/ forgave /f?’geiv/ forgiven /f?’givn/
mrznout freeze /fri:z/ froze /fr?uz/ frozen /fr?uzn/
dostat get /get/ got /got/ got /got/
dávat give /giv/ gave /geiv/ given /givn/
jít, dojít go /gou/ went /went/ gone /gon/
pěstovat, růst grow /gr?u/ grew /gru:/ grown /gr?un/
viset hang /h??/ hung /ha?/ hung /ha?/
mít have /h?v/ had /h?d/ had /h?d/
slyšet hear /hi?/ heard /h?:d/ heard /h?:d/
schovat hide /haid/ hid /hid/ hidden /hidn/
uhodit, zasáhnout hit /hit/ hit /hit/ hit /hit/
držet, uchopit hold /h?uld/ held /held/ held /held/
bolet, ublížit hurt /h?:t/ hurt /h?:t/ hurt /h?:t/
vybrat si choose /ču:z/ chose /č?uz/ chosen /č?uzn/
mohu, umím, jsem schope I can /ai k?n/ – I am able to I could /ai kud/ – I was able to
smím I may /ai mei/ I might /ai mait/
musím I must /ai mast/ I had to /ai h?d tu/
měl bych I ought to /ai o:t tu/ – I should /ai š I ought to /ai o:t tu/
mít, držet, vlastnit keep /ki:p/ kept /kept/ kept /kept/
klečet kneel /ni:l/ knelt /nelt/ knelt /nelt/
vědět know /n?u/ knew /nju:/ known /n?un/
položit, prostřít lay /lei/ laid /leid/ laid /leid/
vést lead /li:d/ led /led/ led /led/
skákat leap /li:p/ leapt /lept/ leapt /lept/
učit se learn /l?:n/ learnt /l?:nt/ learnt /l?:nt/
nechat, opustit leave /li:v/ left /left/ left /left/
půjčit lend /lend/ lent /lent/ lent /lent/
nechat, dovolit let /let/ let /let/ let /let/
ležet lie /lai/ lay /lei/ lain /lein/
rozsvítit, zapálit light /lait/ lit /lit/ – lighted /laitid/ lit /lit/ – lighted /laitid/
ztratit lose /lu:z/ lost /lost/ lost /lost/
vyrábět make /meik/ made /meid/ made /meid/
mínit mean /mi:n/ meant /ment/ meant /ment/
setkat se, seznámit se meet /mi:t/ met /met/ met /met/
mýlit se mistake /misteik/ mistook /mistuk/ mistaken /misteikn/
nerozumět, neporozumět misunderstand /misand?’st?nd/ misunderstood /misand?’stud/ misunderstood /misand?’stud/
porazit, překonat overcome /?uv?’kam/ overcame /?uv?’keim/ overcome /?uv?’kam/
platit pay /pei/ paid /peid/ paid /peid/
položit put /put/ put /put/ put /put/
číst read /ri:d/ read /red/ read /red/
přestavět rebuild /ri’bild/ rebuilt /ri’bilt/ rebuilt /ri’bilt/
převyprávět retell /ri’tel/ retold /ri’t?uld/ retold /ri’t?uld/
jezdit ride /raid/ rode /r?ud/ ridden /ridn/
zvonit ring /ri?/ rang /r??/ rung /ra?/
vstávat, vycházet rise /raiz/ rose /r?uz/ risen /rizn/
běžet run /ran/ ran /r?n/ run /ran/
řezat pilou saw /so:/ sawed /soud/ sawn /so:n/
říci say /sei/ said /se:d/ said /se:d/
vidět see /si:/ saw /so:/ seen /si:n/
hledat seek /si:k/ sought /so:t/ sought /so:t/
prodávat sell /sel/ sold /s?uld/ sold /s?uld/
poslat send /send/ sent /sent/ sent /sent/
položit, postavit set /set/ set /set/ set /set/
třást shake /šejk/ shook /šuk/ shaken /šejkn/
holit se shave /šejv/ shaved /šejvd/ shaved /šejvd/
svítit shine /šain/ shone /šo:n/ shone /šo:n/
střílet shoot /šu:t/ shot /šot/ shot /šot/
ukázat show /š?u/ showed /š?ud/ shown /š?un/
zavřít shut /šat/ shut /šat/ shut /šat/
zpívat sing /si?/ sang /s??/ sung /sa?/
potopit se, klesnout sink /si?k/ sank /s??k/ sunk /sa?k/
sedět sit /sit/ sat /s?t/ sat /s?t/
spát sleep /sli:p/ slept /slept/ slept /slept/
klouzat (se) slide /slaid/ slid /slid/ slid /slid/
čichat, vonět smell /smel/ smelt /smelt/ smelt /smelt/
mluvit speak /spi:k/ spoke /sp?uk/ spoken /sp?ukn/
jet rychle, spěchat speed /spi:d/ sped /sped/ sped /sped/
spelovat spell /spel/ spelt /spelt/ spelt /spelt/
strávit, utratit spend /spend/ spent /spent/ spent /spent/
rozlít spill /spil/ spilt /spilt/ spilt /spilt/
plivat spit /spit/ spat /sp?t/ spat /sp?t/
rozštípnout, rozdělit split /split/ split /split/ split /split/
zkazit spoil /spoil/ spoilt /spoilt/ spoilt /spoilt/
(roz)prostřít spread /spred/ spread /spred/ spread /spred/
skákat spring /spri?/ sprang /spr??/ sprung /spra?/
stát stand /st?nd/ stood /stud/ stood /stud/
krást steal /sti:l/ stole /st?ul/ stolen /st?uln/
nalepit stick /stik/ stuck /stak/ stuck /stak/
bodnout (žihadlem) sting /sti?/ stung /sta?/ stung /sta?/
zapáchat stink /stin?/ stank /st??k/ stunk /stu?k/
stávkovat, bít (hod.) strike /straik/ struck /strak/ struck /strak/
opálit se sunburn /sanb?:n/ sunburnt /sanb?:nt/ – sunburned /sab?:n sunburnt /sanb?:nt/ – sunburned /sab?:
přísahat, nadávat swear /swe?/ swore /swo:/ sworn /swo:n/
zametat sweep /swi:p/ swept /swept/ swept /swept/
plavat swim /swim/ swam /sw?m/ swum /swam/
houpat se swing /swi?/ swung /swa?/ swung /swa?/
vzít take /teik/ took /tuk/ taken /teikn/
učit teach /ti:č/ taught /to:t/ taught /to:t/
trhat tear /te?/ tore /to:/ torn /to:n/
vyprávět tell /tel/ told /t?uld/ told /t?uld/
myslet think /?i?k/ thought /?o:t/ thought /?o:t/
házet throw /?r?u:/ threw /?ru:/ thrown /?r?un/
rozumět understand /and?’st?nd/ understood /and?’stud/ understood /and?’stud/
podniknout undertake /and?’teik/ undertook /and?’tuk/ undertaken /and?’teikn/
vzbudit wake /weik/ woke /w?uk/ woken /w?ukn/
nosit na sobě wear /we?/ wore /wo?/ worn /wo:n/
plakat weep /wi:p/ wept /wept/ wept /wept/
vyhrát win /win/ won /wan/ won /wan/
vinout se wind /waind/ wound /waund/ wound /waund/
psát write /rait/ wrote /r?ut/ written /ritn/

Komentáře nejsou povoleny.