Budoucí čas prostý – Simple future Tense

Jak tvoříme budoucí čas prostý

sdělovací věty

S (podmět) + shall/will + neurčitek slovesa (bez „to“) + zbytek věty

I/We shall travel alot.
You will travel alot.

Shall / Will – je pomocné sloveso, které naznačuje, že se jedná o jednoduchý budoucí čas. Pomocí něj tvoříme i otázky a zápory.

Shall se používá ve formálním styku a při vyjádření nabídky nebo návrhu.

tázací věty bez tázacích slov

will + S (podmět) +  neurčitek slovesa (v základním tvaru) + zbytek věty

Will you come tomorow?
Will he help me?

tázací věty s tázacím slovem

tvoříme je tak, že před pomocné sloveso „will“ dáme na začátek věty tázací slovo:

question word + will + S (podmět) +  neurčitek slovesa (v základním tvaru) + zbytek věty

Wherw will you go after school?
What will you do then?

Pozor! Pokud je tázací slovo zároveň i podmětem, taková otázka má slovosled oznamovací věty:

Who will help me?
What will happen then?

záporné věty

tvoříme jejich pomocí záporu pomocného slovesa „will“ -> will not (won’t)

S (podmět) +  will not (won´t) / shall not (shan´t) + neurčitek slovesa (v základním tvaru) + zbytek věty

Our students won´t finish on time.

Použití jednoduchého budoucího času

Budoucí jednoduchý čas používáme, pokud chceme vyjádřit následující situace:

 • předpovědi– říkáme, co si myslíme, že se stane:

  It will rain tomorrow.
  She won’t arrive in time.
  He will win a lot of money.

 • sliby, záměry:

  I’ll help you to repair it.
  I’ll buy you a bicycle for your birthday.
  I will call you when I arrive.
  I won’t tell anyone your secret.

 • požadavky:

  Will you hold the door for me open, please?
  Will you do me a favour?
  Will you give me a lift?

 • nabídky: při nabídkách překládáme „shall“ jako „mám“ (něco udělat pro někoho)

  Shall I get a coat for you? (Mám ti vzít kabát)
  Shall I phone him tomorrow? (Mám mu zítra zavolat)

 • návrhy:

  Shall we go for a swimm tomorrow? (Půjdeme si zítra zaplavat – dávám zdvořilý návrh)
  What shall we do tonight?

 • hrozby:

  Just wait – you will Regret this. (No počkej, toto litoval)
  Just wait – you will see.

 • očekávání a touhy:

  I hope she will get the job she has applied for.
  Everybody believes our team will win on Saturday.

 • Zapamatujte si!

  „Will“ – nesmí se používat:

 • ve vedlejších větách časových s referencí do budoucnosti po časových spojkách „when, after, as soon as, the moment, before, by the time, while …“

  Namísto budoucího času používáme přítomný čas.
  When she arrives I will ring you up. (Když přijde, zavolám ti.)

 • ve vedlejších větách podmínkových s referencí do budoucnosti po „if“

  If it is raining we will stay at home. (Pokud bude pršet, zůstaneme doma)

 • Komentáře nejsou povoleny.