Jednoduchý minulý čas – Simple past Tense

V anglickém jazyce rozlišujeme 2 skupiny sloves – pravidelné a nepravidelné. U pravidelných sloves se tvar minulého času tvoří podle pravidel uvedených níže. Při nepravidelných slovesech je tvar minulého času daný a je třeba se ho naučit nazpaměť. Neexistuje pravidlo na jejich tvoření.

Minulý čas pravidelných sloves:

tvoří se pomocí koncovky „-ed“. Její výslovnost závisí na výslovnosti předchozí hlásky:

 • D po zněl souhláskách a po samohláskách
 • T po neznělo souhláskách 
 • Id po souhláskách t, d

Pravopisné úpravy nastávají v těchto případech:

 • pokud se infinitiv končí na „němé-e“ -> připojuje se jen koncovka „-d“
  live -> live + D = Lived
  Arrivale -> Arrivale + D = Arrivaled
 • koncová souhláska v jednoslabičných slovech se zdvojuje
  stop -> stop + P + ed = Stopped
  beg -> beg + G + ed = Begged
 • koncové„-l“ se zdvojuje v britské angličtině u sloves s přízvukem na druhé slabice
  travel -> travel + L + ed = Travelled
  label -> label + L + ed = Labelled
 • koncové „-y“ se mění na „-i“ pokud před ním stojí souhláska
  cry -> cr + I + ed = CrIED
  carry -> carr + I + ed = CarrIED
 • koncové „y“ se nemění, pokud před ním stojí samohláska
  play -> play + Ed = Played
  stay -> stay + Ed = Stayed
 • některé slovesa fungují jako pravidelné i nepravidelné
  dream -> Dreamed nebo DREMEL
  learn -> learned nebo Learnt

Minulý čas nepravidelných sloves

 • na rozdíl od pravidelných většina nepravidelných sloves má tvary minulého času odlišné od jejich základního tvaru

sit -> sat
bring -> brought

 • jen malá skupina sloves má tvar stejný pro přítomný i minulý čas

cut -> cut
put -> put

Minulý čas modálních sloves

Tvar přítom. času Tvar minulého času Zápor v minulém čase
can could / was able to / were able to could not / couldn’t / wasn’t able to / weren’t able to
must had to didn’t have to / didn’t need to
may might / was allowed to / were allowed to wasn’t allowed to / weren’t allowed to

Tvoření vět v jednoduchém minulém čase

 • sdělovací věty

  S (podmět) + past verbal form (minulý tvar slovesa) + zbytek vety

  Our students finished the meeting yesterday.

 • tázací věty

  Did (pomocné sloveso) + S (podmět) + sloveso v základním tvaru + zbytek vety

  Did our students finish the meeting yesterday.

 • záporné věty

  S (podmět) + Did not/didn´t (pomocné sloveso v zápore) + sloveso v základním tvaru + zbytek vety

  Our students didn´t finish the meeting yesterday.

Použití jednoduchého minulého času

Jednoduchý minulý čas používáme, pokud referujeme k událostem, situacím a dějem:

 • které se vyskytly v minulosti a jsou nyní dokončeno:
  – Mohli se stát v nedávné minulosti
  Agatha wrote the letter to her friend a moment ago.- Mohli proběhnout v dávnější minulosti
  They met each other last year.Pozor!

  Ve větě musí být uveden časový údaj, kdy se daná událost stala (jako např. „… Ago, last …, in September, …“) nebo z kontextu musí být jasné posluchači, kdy se daná událost stala

I saw your parents in the theatre. (Příjemce informace ví, kdy jsem byl v divadle).

Když používáme minulý jednoduchý čas, chceme tím vyjádřit, kdy se děj stal, ale nezajímá nás jeho doba trvání.

 • které označují děje v minulosti se opakující s použitím výrazu „used to“

  I used to play the piano when I was younger.
  Two years ago the shops used to be open non-stop.

 • okamžitá minulost

  Did the telephone ring?
  Who knocked at the door?

 • v zdvořilých otázkách / žádostech

  I wondered if you could give me a lift.

Časové výrazy spojené s minulým jednoduchým časem

Použity mohou být všechny výrazy referujúce do minulosti s výjimkou těch, které mají propojení na přítomnost (before now, up / till now, so far-nelze použít s tímto časem).
vhodné jsou příslovce jako „yesterday“ a kombinace s „last … (Sunday, week, month)“ as „… ago (a month ago, three years ago)“

 • minulost často vyjadřujeme pomocí „when“

When did you arrive?
I saw him when I was there.

 • další výrazy používané s tímto časem: always, ever, at … o’clock, on Tuesday, in July …

Komentáře nejsou povoleny.