Modální slovesa – Modal Verbs

Jsou to slovesa „can / could, may / might, will / would, shall / should, must, ought to“, které používáme k vyjádření vztahu k někomu jinému, k vyjádření povolení něco udělat, na vyjadřování žádosti, nabídky, rady atd.. Tyto slovesa mají 2 funkce:

 • primární
 • sekundární

Primární funkce modálních sloves

– spočívá v tom, že vyjadřují svůj původní význam, který je i ve slovníku uveden na prvním místě t.j.:

  • can / could: vyjadřuje schopnost (vědět, moci něco udělat):
   I can sing very well
  • may / might: vyjadřuje povolení něco vykonat (smět):
   You may leave now.
  • will / would: používáme k vyjádření předpovědi (dedukce):
   It will rain soon.
  • shall: používá se s 1. osobou „I / we“ k vyjádření předpovědi:
   Can we find the way back? I am sure we shall.
  • should / ought to: vyjadřujeme jí povinnost nebo závazek, o splnění kterého však nejsme plně přesvědčen (měl bych něco udělat, ale nemusím)
   He should (ought to) tell the truth.
  • must: vyjadřuje povinnost nebo závazek, který je nutný provést (muset)
   You must keep the rules.
  • needn’t: vyjadřuje absenci povinnosti (nemuset)
   You needn’t come here.
  • Sekundární funkce modálních sloves – všechny výše uvedené modální slovesa (kromě shall) se používají také k vyjádření stupně jistoty / nejistoty

Charakteristické znaky modálních sloves:

  • nemají neurčitkový tvar s „to-infinitivem“
  • ve všech osobách mají stejná (základní) tvar t.j. nepřibírají ve 3. osobě jednotného čísla koncovku „-s“
  • chovají se jako pomocná slovesa t.j. pomocí nich tvoříme otázky i zápory
  • nepoužíváme po nich „to-infinitiv“ plnovýznamového slovesa. Následuje po nich vždy Plnovýznamové sloveso v základním tvaru bez „to“: You may / must / mustn ‚t, needn’t phone. (Ne „to“ phone)
  • nemají „-ing“ tvar slovesa
  • kromě „may, can“ mají jen základní tvary

Popisné tvary „may, can, must“ – používáme k vyjádření dějů v jiném než přítomném čase.

Modální sloveso Popisný tvar modálního slovesa Budoucí čas Předpřítomný čas Minulý čas
may be allowed to will be allowed to have / has been allowed to was / were allowed to / might
can be able to will be able to have / has been able to was / were able to / could
must have to will have to have / has had to had to

Sloveso „may“ má i tvar minulého času – „might“ a sloveso „can“ má tvar – „could“.

Komentáře nejsou povoleny.