Modální slovesa vyjadřující schopnost – Modals Expressing Ability

 • K vyjádření přirozené nebo získané schopnosti požíváme modální sloveso „can / can ‚t“ v přítomném čase, „could / couldnt‘ t“ v minulém čase a „be able to“jako popisný tvar „can“ v ostatních časech. Do češtiny překládáme toto sloveso ve významu „umět něco dělat“.

  I can run very fast. I could also run very fast when I was a boy. (Prirodzaná schopnost)
  I can play the piano. I couldn’t play it 5 years ago. (Naučená schopnost)

 • K vyjádření schopnosti popisující úspěšné ukončení nějaké činnosti použijeme popisný tvar slovesa „can“ – „be able to“. Do češtiny ho překládáme ve významu „být schopen zvládnout něco“:

  We were able to reach the top of the hill in 20 minutes. (Byli jsme schopni / podařilo se nám)
  (Nelze použít „could“, protože věta vyjadřuje schopnost něco zvládnout a ne naučenou schopnost)

 • V záporu k vyjádření schopnosti popisující neúspěšné ukončení děje můžeme použít „couldn’t“ ale i popisný tvar „not be able to“:

  We couldn’t reach the top of the hill in 20 minutes as it was too hard.
  We weren’t able to reach the top of the hill in 20 minutes as it was too hard. (Nemohli jsme / nebyli jsme schopni)

Slovesa a slovesné tvary příbuzné významově k slovesu „can“

Modální sloveso „can“ může být nahrazeno významově příbuznými slovesy:

be (un) able to: I am able (Unable) to get the tickets.
be (in) capable of: I am capable (incapable) of getting the tickets.
manage to: I managed to persuade him.
succeed in: I will succeed in what I want.

Slovesa „can / could“ + slovesa smyslového vnímání

Slovesa smyslového vnímání jsou slovesa, které nemůžeme požívat v průběhovém tvaru (-ing tvaru). Patří k nim slovesa: see, hear, taste, smell, feel … Pokud popisujeme něco, co se děje teď s použitím těchto sloves, namísto průběhového času použijeme spojení „can + see / hear / feel“. Tímto spojením dáváme najevo, že se to děje v momentě řeč.

I can see a bird in that tree. (Vidím ptáka na tom stromě – teď, když o něm mluvím)

Komentáře nejsou povoleny.