Podmínky užívání
a z do

I. Úvodní ustanovení 1. Provozovatelem internetového portálu iPrekladac.eu je Prime Media sro, Fraňa Mojto 18, 94901 Nitra. 2. Portál iPrekladac.eu je určen na soukromé, vzdělávací av omezené míře i pro komerční účely. 3. Poskytování a využívání služeb na portálu iPrekladac.eu se vymezuje těmito podmínkami. 4. Podmínkou využívání služeb a navštěvování na iPrekladac.eu je bezvýhradný souhlas uživatele s těmito Podmínkami. V případě, že uživatel s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn služby využívat. II. Ochrana soukromí na portálu iPrekladac.eu 1. Prime Media s.r.o. respektuje soukromí uživatelů iPrekladac.eu a potřebu ochrany a zpracování všech informací umožňujících osobní identifikaci uživatelů. Pojmem osobní údaje označujeme informace, které mohou být použity k identifikaci jednotlivce, jako např. jméno, příjmení, adresa, email i jiné kontaktní osobní a pracovní údaje. 2. Obecně může uživatel navštívit iPrekladac.eu aniž by poskytl jakékoli údaje. Některé ze prvků na iPrekladac.eu mohou využívat cookies nebo a jiné technologie sledování, umožňující uchovávání informací, které uživatel předtím zadal. Používání cookies je možné úplně zakázat ze strany návštěvníka a to v internetovém prohlížeči. V takovém případě však nemusí iPrekladac.eu fungovat správně. Technologie sledování mohou zaznamenávat například informace o internetových doménách, verzích webových prohlížečů a názvech počítačů, IP adresách, datech a časech přístupu na domény iPrekladac.eu. 3. Všechny informace získané z cookies, resp. od návštěvníků, může Prime Media s.r.o. využívat pro účely statistiky a zkvalitňování svých služeb. III. Práva a povinnosti provozovatele portálu iPrekladac.eu 1. Prime Media s.r.o. neposkytuje záruku na úplnou funkčnost služeb a prvků iPrekladac.eu, zároveň neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s nefunkčností nebo nesprávným používáním iPrekladac.eu. 2. Prime Media s.r.o. neodpovídá za obsah příspěvků v diskusích a fórech a aktivity uživatelů. Příspěvky do diskusí, fór a na nástěnkách jakož i profily uživatelů vyjadřují názory uživatelů a Prime Media sro nepřebírá zodpovědnost a nemusí se ztotožňovat s prezentovanými názory, obsahem příspěvků a diskusí v komunikací mezi uživateli. Jakýkoliv příspěvek z diskuse má právo provozovatel portálu vymazat bez předchozího upozornění. Automaticky budou vymazány příspěvky, které obsahují neslušné výrazy, narušují soukromí osob, jsou urážlivé, nebo urážlivého charakteru a porušují ústavu a zákony České republiky. 3. Prime Media s.r.o. má právo kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu přerušit poskytování služeb dočasně nebo trvale, v celém rozsahu nebo jen částečně, také má právo kdykoliv provést technickou odstávku webu a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění. 4. Zprávy a prvky na stránce označené jako PR, Inzerce, Reklama, TS, Tisková zpráva, OTS jsou dodávány třetí stranou a iPrekladac.eu nenese zodpovědnost za obsah. IV. Práva a povinnosti uživatele 1. Uživatel je povinen dodržovat tato pravidla a současně i konkrétní pravidla, pokud se takové aplikují na některou ze služeb, subdomén a sesterských webů iPrekladac.eu, jakož i ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky. 2. Uživatelem služeb na iPrekladac.eu je zakázáno: a) používat vulgarismy slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou, b) uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící, urážlivé nebo klamavé informace o jiné osobě, c) propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině, d) propagovat válku nebo popisovat kruté, nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je jejich nevhodným zlehčování, omlouváním nebo schvalováním, e) otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek, f) ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých, nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav, g) propagovat pornografii, h) otevřeně nebo skrytou formou propagovat politické strany nebo hnutí, nebo její představitele, i) otevřeně nebo skrytou formou poskytovat reklamu, a to jakékoli fyzické nebo právnické osobě, jakýmkoliv výrobkem nebo službám. 3. Uživatel nese odpovědnost za své příspěvky a aktivity na iPrekladac.eu a souhlasí s tím, že nebude používat služby pro účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky av rozporu s těmito podmínkami a podmínkami konkrétní služby. V. Pravidla diskusí a komunikace na iPrekladac.eu 1. Prime Media s.r.o. neodpovídá za obsah a aktivity v diskusích mezi uživateli. 2. Příspěvky a vyjádření jednotlivých diskutujících představují názory čtenářů a návštěvníků iPrekladac.eu a Prime Media sro nepřebírá odpovědnost za prezentovány názory ani se s nimi neztotožňuje. 3. V diskusi a komunikaci mezi uživateli je zakázáno přidávat příspěvky, které: a) obsahují vulgarismy výhrůžky a osobní útoky vůči jiným diskutujícím a třetím osobám, b) podněcují k potlačování základních práv a svobod, násilí, rasismu, diskriminaci, haněn skupin obyvatelstva, k rasové, národnostní a etnické nesnášenlivosti, c) propagují komerční produkty nebo mají zjevně reklamní obsah, d) obsahují údaje o jiných osobách, zejména jejich adresu nebo telefonní číslo, pokud k tomu uvedená osoba neudělila souhlas, e) šíří pomlouvačné, nactiutrhačné, obscénní nebo jiné protizákonné materiály, přičemž zakázáno je i zveřejňovat odkaz na jakékoliv webové stránky s takovým obsahem, f) opakovaně obsahují stejný příspěvek, obsahují nesmyslné nebo nesrozumitelné texty, g) vyzývají k porušování zákonů, jsou pobuřující av rozporu se zásadami morálky. 4. Prime Media s.r.o. si vyhrazuje právo zasahovat do jednotlivých příspěvků, smazat příspěvky nebo jednotlivým uživatelům omezit možnost účastnit se na diskusi, pokud příspěvky porušují tato pravidla nebo na základě předchozích příspěvků určitého autora, je podezření, že by mohly porušovat tato pravidla. Uživatel nemůže bránit v diskusi ostatním uživatelům, případně ji narušovat, ani obtěžovat ostatní uživatele. 5. Pokud se uživatel domnívá, že některý z příspěvků z uveřejněných příspěvkem porušuje tato pravidla, prosím sdělte nám tuto skutečnost na info@rej.sk. VI. Pravidla užívání a přidávání obsahu 1. Obsah na iPrekladac.eu je chráněn autorským zákonem a evropským právem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu Prime Media sro zakázané. Autorská práva jsou vyhrazena a provádí jejich Prime Media sro Jakékoliv užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, fotografií či grafů jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem iv jiném než slovenském jazyce bez písemného svolení Prime Media sro je zakázáno. Prime Media s.r.o. jako oprávněný zástupce autorů článků zveřejněných na iPrekladac.eu si vyhrazuje právo udílet svolení k rozmnožování a na sdělování veřejnosti článků označených heslem "zpravodajskou licence vyhrazená", jakož i na šíření rozmnoženiny těchto článků ve smyslu § 33 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 618/2003 Z.z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). 2. Uživatel, který zveřejňuje na iPrekladac.eu své slovní, zvukové, obrazové nebo zvukovoobrazové příspěvky, zejména články, videa, nahrávky nebo fotografie, nemá za jeho příspěvky zveřejněny na iPrekladac.eu nárok na žádnou autorskou odměnu. 3. Žádný uživatel portálu iPrekladac.eu nesmí před předchozího písemného souhlasu kopírovat obrázky, ani texty zpráv a zařazovat je do svých databází, resp. jejich šířit dál, ať už za komerčním nebo nekomerčním účelem, pokud k tomu nemá písemný souhlas provozovatele. V případě porušení tohoto bodu se uživatel zavazuje uhradit provozovateli portálu smluvní sankci ve výši 450 € bez DPH za každý takto využitý text, respektive článek, jeho část, obrázek, zvukový soubor, videosoubor, nebo audio-videosoubor. Toto ustanovení neplatí při šíření titulků, zmenšeniny obrázků, při anotacích (perexu) a linku na celý článek prostřednictvím RSS kanálů, či jiného sdílení na internetu. 4. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn dodat Prime Media sro za účelem použití na iPrekladac.eu své příspěvky a že získal všechna potřebná povolení, licence a práva vyžadované ve smyslu platných právních předpisů. Uživatel prohlašuje, že k příspěvkům dodaným nebo použitím na iPrekladac.eu, které požívají ochrany podle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), uděluje Prime Media sro souhlas k použití všemi způsoby známými ke dni přidání příspěvku na iPrekladac.eu, a to v neomezeném rozsahu, nevýhradní, bezúplatně a bez časového omezení. 5. Uživatel přidávající příspěvky prohlašuje, že je oprávněn příspěvky zveřejnit a případně, že získal všechna oprávnění na takové nakládání s příspěvkem od oprávněných osob. V případě přidávání příspěvků chráněných licenčními právy třetích osob uživatel potvrzuje, že je oprávněn s příspěvkem nakládat a neporušuje práva třetích osob. 6. Zveřejněním svých příspěvků na iPrekladac.eu uživatel souhlasí s veřejným šířením a použitím příspěvků včetně vlastní fotografie uživatele. VII. Závěrečná ustanovení 1. Prime Media s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv podle vlastního uvážení změnit podmínky a rozsah služeb poskytovaných na iPrekladac.eu a to bez předchozího upozornění. Změna je platná a účinná a pro uživatele závazná dnem zveřejnění na webové stránce iPrekladac.eu. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami podmínek. Pokud bude uživatel pokračovat v používání služeb po provedení změn těchto podmínek, má se za to, že se změnou bez výhrad souhlasí. 2. Prime Media s.r.o. si vyhrazuje právo změnit nebo úplně nahradit tyto podmínky novým zněním podmínek (dále jen "změna podmínek"). Změna podmínek bude zveřejněna na internetové stránce iPrekladac.eu nejpozději v den její účinnosti. 3. Uživatel a provozovatel se dohodli, že vztahy vzniklé na základě jakéhokoliv užívání iPrekladac.eu a jeho služeb se řídí účinným zněním podmínek a ustanoveními příslušných právních předpisů. 4. Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem 25. srpna 2014