Podstatná jména – nouns

Na základě toho, jak tvoříme množné číslo, dělíme podstatná jména v anglickém jazyce do dvou skupin:

a) Pravidelné
b) Nepravidelné

Pravidelné tvoření množného čísla

– tvoříme ho přidáním koncovky -s, -es k tvaru jednotného čísla:

 • k podstatným jménům, které se v jednotném čísle při výslovnosti končí na souhlásku kromě zvuků “ -x, -sh, -ch, -s „, se váže koncovka „-s“

book+ s = books
brother + s = brothers

 • k podstatným jménům, které končí ve tvaru jednotného čísla na souhlásky (respective zvuky) „-x, -sh, -ch, -s“, se váže koncovka „-es“

bus + es = buses
potato + es = potatoes
tomato + es = tomatoes

 • u podstatných jmen, které končí ve tvaru jednotného čísla na „-y“ před kterým je souhláska, mění se „-y“ na „-i“ a podstatné jméno v množném čísle přibírá koncovku „-es“

country -> i countr + i + es = countries
story -> i stor + i + es = stories

 • u podstatných jmen, které končí ve tvaru jednotného čísla na „-y“ před kterým je samohláska, se „-y“ nemění a podstatné jméno v množném čísle přibírá koncovku „-s“

boy + s = boys
day + s = days

Nepravidelné tvoření množného čísla

 • některé podstatná jména končící v jednotném čísle na koncovku „-f/-fe“. U těchto se v množném čísle koncové „-f“ mění na „-v“ a přibírají koncovku „-s/es“

knife f->v: kni + v + e + s = knives
life f->v: li + v + e + s = lives

 • podstatná jména, které se v jednotném čísle končí na samohlásku „-o“ před kterou je souhláska. Ty nejčastěji používané v množném čísle přibírají koncovku „-es“

potato = potatoes
tomato = tomatoes

 • podstatná jména končící na „-o“ před kterou je samohláska, v množném čísle přibírají koncovku „-s“

radio = radios
studio = studios

 • podstatná jména, u kterých při tvorbě množného čísla dochází ke změně vnitřních samohlásek

foot = feet
man = men

Jednoslovné podstatná jména

Ukončení podstatných jmen:

 • některá slova mohou být použity jen jako podstatná jména a nepřibírají předpony a přípony k vytvoření nového slova:

desk, hat, tree,

 • mnohem vetší skupinu tvoří podstatná jména, které jsou tvořeny z jiných slov pomocí přípon, přičemž dochází k malým změnám v jejich významu

okud přidáme -er k slovesu play, dostaneme podst. jméno player

pokud přidáme k přídavnému jménu active koncovku -ity, dostaneme podstatné        jméno activity

 • neexistuje však žádné pravidlo, které by nám určovalo, jakou koncovku použít k vytvoření podstatného jména
 • Typické koncovky, kterými tvoříme podstatná jména:

– oznacují povolání: actor, assistant, beggar, driver, engineer, Historian, Pianist
– označují příslušníky národů, národností, měst: Athenian, Berliner, Milanese, Muscovite, Roman

Podstatná jména tvořené ze sloves, přídavných jmen, jiných podstatných jmen

Některá podstatná jména mají stejný tvar jako slovesa:
– act, attempt, blame, book, call, copy, cost, dance, fall, fear, help, joke, kiss

Typické koncovky, kterými se tvoří:

 • tvořené ze sloves: acceptance, agreement, arrival, behaviour, discovery, knowledge, possession
 • tvořené z přídavných jmen: absence, activity, anxiety, constance, happines
 • z jiných podstatných jmen: boyhood, kingdom, lunacy, mouthful, sexism
 • slovesné podstatná jména: tvořené jsou ze základního tvaru slovesa +-ing: ironing, reading, listening, opening

Podstatná jména a slovesa se stejným pravopisem ale rozdílným přízvukem

Některá slova, pokud je přízvuk na první slabice, slovo vystupuje jako podstatné jméno. Když je přízvuk na druhé slabice, je to sloveso. Význam slov je příbuzný.

noun: We have finished Book 1. We have made good progress.
verb: We are now ready to progress to Book 2.

Význam slov může být i zcela rozdílný:

noun: My son’s conduct at school hasn’t been very good.
verb: Mahler used to conduct the Wienna Philharmonic.

Složené podstatná jména – Compound Nouns

O složených podstatných jménech mluvíme tehdy, pokud sestávají ze dvou a více částí. Tvoříme jejich několika způsoby:

 • spojením dvou podstatných jmen: classroom, pen-friend, sunglasses, boyfriend, girlfriend, door Knob
 • spojením „-ing“ tvaru slovesa + podstatné jméno: dancing-shoes, Frying pan (při výslovnosti takových podstatných jmen důraz klademe vždy jen na první slovo)

Přivlastňovací pád nebo složené podstatné jméno?

V angličtině používáme k vyjádření přivlastnění resp. vlastnictví něčeho

 • apostrof „‚s“ nebo „s'“, pokud přivlastnit osoby a věci živým bytostem: brother ‚s son, parents‘ house
 • předložku „of“, pokud poukazujeme na vlastnictví věcí: the leg of the table

Pokud však poukazujeme na vztah k věcem, dáváme přednost používání složených podstatných jmen před použitím předložkové spojení „of“: the table-leg je mnohem běžnější použití jako leg of the table.

Pokud poukazujeme na vztah k živým bytostem, dáváme přednost apostrof man ‚s voice, ale nepoužíváme složené podstatná jména, nikoli „man voice“.

Složené podstatná jména referujúce k hmotě a materiálem

Pojmenování materiálů a hmoty fungují jako přídavná jména, pokud je používáme k vytvoření složených podstatných jmen: A watch made of gold = a gold watch (ne golden)

Tato slova se chovají jako přídavná jména, ale ve skutečnosti zůstávají podstatnými jmény, protože nemají tvar 2. a 3. stupně přídavných jmen a nemůžeme před nimi používat „very“. Při výslovnosti přízvuk klademe na obě slova.

Existují 2 výjimky, které referují k materiálu a mají i formu přídavného jména: „wood“ a „wool“

a table made of wood = a wooden table
a dress made of wool = a woolen dress

Existují i další slova označující materiál, které mají i tvar přídavného jména:
glass/glassy, gold/golden, leather/leathery, silver/silvery, silk/silky/silken, steel/steely, stone/stony

Tvar přídavného jména používáme při porovnávání:
a golden sunset = a sunset like gold
a stony face = a face like a stone
(V takovém použití tato slova neoznačují materiál, slouží pouze k přirovnání něčeho k materiáli).

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména – Countable and uncountable nouns

Rozlišujeme mezi nimi:
• vlastní podstatná jména
• obecné podstatná jména

Vlastní podstatná jména

Pojmenovávají konkrétní osobu, místo, věc nebo myšlenku, které jsou jedinečné. Píšeme je s velkými počátečními písmeny.

Jsou to:

 • jména a příjmení – Henry Solomon
 • geografické pojmenování – Asia, Belgium, Athens, Madison Square, Oxford Street
 • oslovení – Mummy, Mom, Dad, Uncle John
 • názvy dnů, měsíců, svátků – Monday, Easter
 • názvy ročních období – spring / Spring – tyto názvy se většinou píší s malým počátečním písmenem, ale přípustné jsou i velké písmenu

Všeobecné podstatná jména

Jsou to všechny ostatní podstatná jména, které vždy vystupují ve spojení s neurčitým členem „a / an“, některým členům „the“ nebo s „0“ členem před podstatným jménem.

Rozlišujeme mezi nimi:

 • konkrétně – a table, a bag
 • abstraktní – strength, courage

Počitatelná podstatná jména

 • stojí před nimi neurčitý člen „a / an“
 • mají tvar množného čísla
 • používáme s nimi otázku „How many“
 • můžeme s nimi používat číslovky

Většina počitatelných podstatných jmen jsou konkrétní podstatná jména. Pojmenovávají:

 • osoby, zvířata, věci – a man, a dog, a doll
 • skupiny osob, zvířat a věcí – a pile, a crowd, an army
 • jednotky měření – a metry, a litry, a pound
 • výrazy označující části celku – a bar of chocolate, a slice of bread

Několik podstatných jmen počitatelných patří k abstraktním jako např. a hope, an idea, a nuisance, a Remark, a situation. Množství abstraktních podstatných jmen může být použito pouze jako počitatelné podstatná jména – a denial, a proposal, a suggestion, a scheme, a statement.

Nepočitatelná podstatná jména

 • nepoužíváme s nimi za normálních okolností neurčitý člen „a / an“
 • nemají tvar množného čísla
 • používáme s nimi otázku „How much“
 • nepoužíváme s nimi číslovky

Mnoho nepočitatelných podtatných jmen jsou abstraktní podstatná jména: Anger, pleasure, fun.

Konkrétní podstatná jména jsou nepočitatelná, jestliže označují:

 • pojmenování materiálu, tekutin a plynů – silk, milk, water, air
 • pojmenování obilovin a práškových substancí – oats, barley, rice, dust
 • pojmenování aktivit – dancing, drinking, walking
 • pojmenování jazyků – English, Turkish, Arabic
 • jména látková – coal, water, meat, iron, wool, air
 • abstraktní pojmy – work, rest, nature, culture, importance, accuracy
 • jména hromadná – money, fruit, hair

Počitatelná podstatná jména versus nepočitatelná

Mnoho podstatných jmen, které jsou normálně nepočitatelná, mohou být používány jako počitatelné v určitých situacích:

 • pokud referují k jednotlivým položkám, jsou počitatelné. Pokud označují hmotu obecně, stávají se nepočitatelných.

I ate a whole bread. (počitítatelná – označující chléb jako 1 celek)
Would you like some bread? (nepočitatelná – označuje substanci, hmotu)
I had a boiled egg. (počititatelná – označuje celé vejce)
There is egg on your tie. (nepočitatelná – referuje jen o skvrně od vejce t.j. jeho část)

 • některé podstatná jména jsou nepočitatelná, pokud označují materiál, ale stávají se počitatelných, pokud referují k předmětem vyrobeným z tohoto materiálu

He broke a glass yesterday. (počitítatelne)
Glass is made from sand and lime. (nepočitatelne)
She has bought an iron. (počitítatelne – pojmenovává předmět)
Steel is made of iron. (nepočitatelne – označuje materiál)

 • slova označující nápoje jsou obvykle nepočitatelná

Coffee is important to the economy of Brasil.
I`d like a coffee, please. Two coffees, please. (pokud si nápoje objednáváme, stávají se počitatelných)

 • slova označující hmotu nebo materiál jsou nepočitatelná, ale pokud je blíže specifikujeme použitím přídavného jména, použijeme před nimi neurčitý člen „a / an“ jakoby byly počitatelné

The North Sea produces oil. It is a light oil.

 • pokud chceme u některých nepočitatelných podstatných jmen vyjádřit jejich množství, musíme použít s nimi slova označující množství nebo jejich specifikovat

Bread – a loaf of bread, a slice of bread
chocolate – a bar of chocolate
luggage – a suitcase

 • slova, která v angličtině nejsou počitatelné, ačkoli v jiných jazycích jsou počitatelná: baggage, luggage, information, furniture, macaroni, machinery, spaghetti, advice, clothing, flu, hair, homework, housework, jewellery, lightning, meat, money, news, permission, progress, rubbish, scenery, shopping, soap, thunder, toast, traffic, weather

Namísto neurčitého člena „a / an“ používáme s nimi výrazy „some / any“.

Rod podstatných jmen – gender

V anglickon jazyce rozlišujeme rod jen u některých podstatných jmen referujúcich k lidem, kde podstatné jméno má rozdílný tvar pro mužský a ženský rod. Většina podstatných jmen nerozlišuje rod a může být nahrazena osobními zájmeny podle následujícího pravidla:

Podstatná jména referujúce k lidem:

nahrazujeme jejich zájmeny „he“ (mužský rod) nebo „she“ (ženský rod)

 • podstatná jména, které mají tvar mužského a ženského rodu

a man, a boy, an actor – nahrazujeme osobním zájmenem „he“
a woman, a girl, an Actress – nahrazujeme osobním zájmenem „she“

 • některé podstatná jména ženského rodu tvoříme pomocí koncovky

a) -ess,-ss

actor/ actress
prince/ princess
steward/stewardess
waiter/ waitress

b)man, -woman
policeman/ policewoman
salesman/saleswoman

c) vzácněji koncovky
bridegroom/bride
hero/heroine
landlord/landlady

Podstatná jména referujúce ke zvířatům a věcem

se v anglickém jazyce považují za neživotní a nahrazují se v jednotném čísle osobním zájmenem „it“

I’ve bought a book. It is very interesting.
A mouse is a small animal, but I always feel fear of it.

Výrazy much – many- a lot of (mnoho)

 • much – pro nepočitatelná podstatná jména – much money
 • many – pro počitatelná podstatná jména – many peole
 • a lot of – pro obojí – a lot of money / people

Výrazy few – little – a few – a little

 • few –málo – pro počitatelná podstatná jména – few friends / málo kamarádů
 • little – málo – pro nepočitatelná podstatná jména – little money / málo peněz
 • a few – několik – pro počitatelná podstatná jména – a few friends / několik kamarádů
 • a little – trochu – pro nepočitatelná podstatná jména – a little money / trochu peněz

Výrazy some – any

Můžeme použít pro obojí – počitatelná i nepočitatelná podstatná jména:

Did you buy any apples? – Koupil jsi nějaká jablka?
Did you buy any apple juice? – Koupil jsi nějaký jablečný džus?

Podstatná jména, patří mezi slovní druh, který je důležitého při tvoření vět a slovosledu věty.

Komentáře nejsou povoleny.