Předminulý čas prostý – Past perfect simple

Je to čas, který. naznačuje, že něco se stalo v minulosti před nějakým jiným minulým dějem.

Jak tvoříme předminulý čas prostý

Tvoříme ho pomocným slovesem „had“ ve spojení s trpný příčestím plnovýznamového slovesa.

sdělovací věty

S (podmět) + had + past participle (trpné příčestí) + zbytek věty

You had studied English before you moved here.
My uncle had arrived before we got home.

Pozor! V běžné neformální komunikaci se používá zkrácený tvar pomocného slovesa:
had ? ‚d (z původního „had“ vypadla slabika „ha“ a nahradili jsme ji apostrof)

I ‚d done it
We ‚d already asked

tázací věty bez tázacích slov

had + S (podmět) + past participle (trpné příčestí) + zbytek věty

Had you studied English before you moved here?
Had your uncle arrived before we got home?

tázací věty s tázacím slovem

question word + had + S (podmět) + past participle (trpné příčestí) + zbytek věty

What had you studied before you moved here?
Why had your uncle arrived before we got home?

záporné věty

S (podmět) + had not (hadn´t) + past participle (trpné příčestí) + zbytek věty

You hadn´t studied English before you moved here.
My uncle hadn´t arrived before we got home.

Použití jednoduchého předminulého času

 • označuje ukončené děje, které se staly před jiným minulým dějem

  I had never seen such a beautiful girl before I met her.
  Tony Knew Istanbul se well because he had visited the city several times.
  She only understood the movie because she had read the book.
  I did not have any money because I had lostmy wallet.

  Příslovce s ním používané: already, before, when, after, as soon as, by the time that, ever, for, just, never, since

 • používá se v nepřímé řeči jako ekvivalent předpřítomný času

  Přímá řeč: „Juliet is excited because she has never been to dance before“.
  Nepřímá: I said that Juliet was excited because she had never been to dance before.

 • k vyjádření nenaplněných tužeb a přání, které jsme si v minulosti přáli, ale se nesplnily

  I had hoped to send him a mail, but I didn’t manage it.

  Pozor! Děje, které proběhly bezprostředně za sebou v minulosti, jsou vyjádřeny jednoduchým minulým časem:

  I came, I saw, I conquered.

 • Komentáře nejsou povoleny.