Předminulý čas průběhový – Past perfect continuous

Je to čas, který. označuje děje v procesu provádění, které probíhaly v minulosti před nějakým jiným minulým dějem. Tento čas používáme, pokud chceme zdůraznit délku trvání děje nebo jeho samotný význam.

Jak tvoříme předminulý čas prostý

Tvoříme ho pomocným slovesem „had“ ve spojení s trpný příčestím ponocného slovesa „to be“ a „-ing“ tvaru plnovýznamového slovesa.

sdělovací věty

S (podmět) + had + been + – ing tvar plnovýznamového slovesa

All the students had been writing that eassy.
My uncle had been working all day.

Pozor!

V běžné neformální komunikaci se používá zkrácený tvar pomocného slovesa:

had -> ‚d (z původního „had“ vypadla slabika „ha“ a nahradili jsme ji apostrof)

I ‚d been living

tázací věty bez tázacích slov

had + S (podmět) + been + – ing tvar plnovýznamového slovesa

Had all the students been writing that eassy?
Had your uncle been working all day?

záporné věty

S (podmět) + had not (hadn´t) + been + – ing tvar plnovýznamového slovesa

All the students hadn´t been writing that eassy.
My uncle hadn´t been working all day.

Použití průběhového předminulého času

 • označuje ukončeno děje, které probíhaly určitý časový úsek pro jiným minulým dějem

  I had been cooking for an hour when he knocked at the door.

  Příslovce s ním používané: already, before, when, after, as soon as, by the time that, ever, for, just, never, since

 • používá se k vyjádření děje, který se opakoval jistý čas před jiným minulým dějem

  Jim had been phoning her every night for a whole week

 • používá se v nepřímé řeči jako ekvivalent předpřítomný času

  Přímá řeč: „Juliet was asking him a lot.“
  Nepřímá: I said that Juliet had been asking him a lot.

 • používá se také k vyjádření závěrů nějaké akceHer eyes were red.

  It was obvious she had been crying.

 • Komentáře nejsou povoleny.