Předpřítomný čas prostý – Present perfect simple

Je to čas, který spojuje minulost s přítomností. Označuje aktivity, které buď proběhly v minulosti a nějakým způsobem souvisí s přítomností nebo začali v minulosti a přetrvávají do přítomnosti.

Jak tvoříme předpřítomný čas prostý

Tvoříme ho pomocným slovesem „have / has (v 3. os. Jed. Čísla)“ ve spojení s trpný příčestím plnovýznamového slovesa.

oznamovací věty

S (podmět) + have/has + past participle (trpné příčestí)

All the students have already written that eassy.

My uncle has already arrived.

Pozor!

V běžné neformální komunikaci se používá zkrácený tvar pomocného slovesa:
have -> ha ve -> ‚ve (z původního „have“ vypadla slabika „ha“ a nahradili jsme ji apostrof)

I ‚ve done it
We ‚ve already asked

has -> ha s -> ‚s

He ‚s been there.
My brother ‚s left.

tázací věty bez tázacímy slova

have/has + S (podmět) + past participle (trpné příčestí)

Have all the students written that eassy.

Has your uncle arrived.

tázací věty s tázacím slovem

question word + have/has + S (podmět) + past participle (trpné příčestí)

How long have you been here?

How long has he lived there?

záporné věty

S (podmět) + have not (haven´t) / has not (hasn´t) +  past participle (trpné příčestí)

All the students haven´t written that eassy.

My uncle hasn´t arrived yet.

Použití jednoduchého předpřítomný času

 • označuje děje, které mají svůj (původ) začátek v minulosti a pokračují resp. platí i v současnosti. Spojují minulost s přítomností a často s nimi používáme následující časové příslovce: before now, so far, up till now, up to the present, It ‚the first time …, ever, never, not … ever, since, for

  past ——————————-> present

  She has never eaten a mango before. (Ještě nikdy předtím nejedla mango. – Říkám to v současnosti a mám na mysli období od minulosti až k momentu řeč)
  Tom hasn’t been home since he was a boy.
  I’ve livedo here for 5 years.
  I’ve planted about 20 Bushes so far this morning. (Do dnes rána)

  Pozor! Všimněte si rozdíl při změně časů:

  I’ve livedo here for 5 years. – Žiji tady už 5 let (stále)
  I livedo here for 5 years. – Žil jsem tu, ale už tu nebydlím
  I am here for 5 weeks. – Chystám se tu zůstat 5 týdnů
  I’ve been here for 5 weeks. – Jsem tu již 5 týdnů

 • děje, které se uskutečnily v přesně nespecifikovaném čase resp. není důležité, kdy se odehrály, ale podstatné je, že vůbec proběhly. Zajímají nás spíše jejich důsledky. Používají se bez časových příslovcí nebo s příslovci:

  Have you written that letter? (Zajímá mě výsledek činnosti tj. zda je napsán)
  Has he invited his parents for the party? (Chci vědět, jestli přijdou tj. jaký je důsledek této aktivity)

  Ale

  Did he invite his parents for the party last week? (Zajímá mě ne důsledek ale čas, kdy je pozval)

  Příslovce typické pro tento druh děje:
  I’ve just arrived. – Just stojí vždy za „have / has“
  He ‚s recently arrived from London.
  I’ve already done it. – Already se používá pouze ve sdělovacích větách a stojí vždy za „have / has“
  Have you Passed your driving test yet? – Yet se používá pouze v otázkách a záporech
  I haven’t Passed my driving test yet.
  I still haven’t Passed my driving test.

 • opakované děje, které začaly v minulosti a opakují se i v přítomnosti, nebo předpokládáme, že budou prováděny i nadále. Používáme s nimi příslovce often, frequently, three / four / many times

  She has always worked hard. – Vždy pracovala těžce a také bude
  I’ve Watched him on TV for several times. – Viděl jsem ho v TV několikrát a je předpoklad, že ho ještě uvidím.

Since nebo for?

Since – používáme s časovými výrazy, které označují konkrétní bod na časové ose

Since nebo for
He `s livedo here since 1998.
We `ve known each other since our childhood.
I haven `t seen him since he left.
překládáme „od / odkdy“

He `s livedo here for 15 years.
We `ve known each other for a long time.
I haven `t seen him for two weeks.
překládáme „už“

Komentáře nejsou povoleny.