Přídavná jména – Ajectives

Slovní druh, který blíže určuje podstatná jména. Používáme je, abychom blíže specifikovali jaká je osoba nebo věc, nebo jaká se zdá být. Dávají nám informace:

 • kvalitě: a nice dress, a beautiful girl
 • velikosti: a big car, a small house
 •  věku: an old house, a new car
 •  teplotě: a cold drink, a hot day
 •  tvaru: a round table, a triangle roof
 •  barvě: blu sky, red apples
 •  původu: a Japanese camera, an American car

Přídavná jména v anglickém jazyce nikdy nemění svůj tvar bez ohledu na to, zda referují k lidem nebo věcem, jednotného nebo množného čísla. Vždy vystupují ve svém základním tvaru.

Tvoření přídavných jmen příponami a předponami z jednoslabičných přídavných jmen, z podstatných jmen a sloves

Mnoho přídavných jmen je odvozených od sloves nebo podstatných jmen

Přidáním charakteristické přípony:

 1. -able: enjoyable, likeable, understandable, acceptable
 2. -ful: truthful, helpful, thankful
 3. -ing: interesting, running (water), following
 4. -ed: interested, overworked, loaded
 5. -less: useless, careless, hopeless
 6. -ic: energetic, socialistic, egoistic
 7. -ive: attractive, attentive, progressive
 8. -y: lucky, sleepy, windy, cloudy
 9. -ant: hesitant, pleasant
 10. -ible: permissible, responsible
 11. -(i)an: Victorian, Arabian
 12. -ish: reddish, foolish,
 13. -ly: friendly, daily
 14. -ous: dangerous, homorous

Přidáním charakteristické předpony: (ta obvykle dává přídavnému jménu negativní význam)

 1. un- : uninteresting, unbelievable, unpopular
 2. dis- : discontented, disagreeable, dissatisfied
 3. ir- : irregular, irresponsible,
 4. in- : inhuman, incapable
 5. il- : illegal, illegible
 6. im- : immoral, impractical

Tvoření složených přídavných jmen

Často se píší přes pomlčku. Nejběžnějšími typy jsou:

 • přídavná jména tvořené trpného příčestí:  a candle-lit table, a self-employed author, a tree-lined avenue
 • přídavná jména tvořené činnými příčestí: a long-playing record, a long-suffering parent, a time-consuming job
 • přídavná jména tvořené koncovkou „-ed“ od podstatných jmen: a long-legged girl, cross-eyed, flat-chested, hard-hearted, open-minded, slow-footed
 • přídavná jména tvořené číslovkami: a three-year-old building, a two-hour meetiug, a $50dress, a ten-minute walk, a five-kilo bag

Všimněte si, že podstatné jméno jedoucí po číslovky není v množném čísle, protože je zde součástí přídavného jména!

 • přídavná jména tvořené předponami a příponami: class-conscious, tax-free, loose-fitting, waterproof, fire-resistant, car-sick, airtight
 • přídavná jména tvořené s „well“ a „badly“ + -behaved, -built, -done, -paid (well-behaved/well behaved, well-builtúwell built – píší se přes pomlčku nebo jako dvě slova)
 • s „ill“ a „poor“ + -advised, -educated, -informed (ill-behaved/ill behaved)

Zapamatujte si, že se slovesy smyslového vnímání (taste, smell, look, seem, feel, sound) používáme vždy přídavné jméno, ačkoliv v češtině použijeme příslovce.

That pie looks good, but it tastes awful. (nie awfully)
A day in the country sounds good/nice. (nie well ani nicely)

 • lonely/alone: You can be alone without being lonely – můžeš být sám, bez toho, že si osamocený tj. opuštěný

Přídavná jména používané jako podstatná jména

Některá přídavná jména s použitím určitého člena „the“ stojícího před nimi se stávají podstatnými jmény: the blind (ve významu slepí / slepci), the deaf (hluší lidé), the young (mladí lidé).

Tyto přídavná jména se chovají jako podstatná jména v množném čísle t.j. spojují se se slovesem v množném čísle:

The rich should pay more tax than the poor. / Bohatí by měli platit více na dani než chudí.

H2 Přídavná jména končící na „-ing/-ed“ – Adjectives ending in „-ing/-ed“

Jsou to ve skutečnosti činné příčestí (s koncovkou ing“) a trpné příčestí (s koncovkou ed“), které plní funkci přídavného jména a rozvíjejí podmět nebo předmět ve větě. Při jejich tvoření vycházíme ze základního tvaru slovesa:

excite: exciting – excited
interest: interesting – interested
shock: shocking – shocked

Rozdíly v používání těchto přídavných jmen

přídavná jména s koncovkou „-ed“ používáme, pokud referujeme k lidem, popisujeme jejich stavy, pocity, které byly vyvolány nějakou aktivitou. Aktivita, která tyto stavy způsobila, se váže s přídavným jménem ve tvaru „-ing“. V slovenském jazyce jsou tyto přídavná jména označované jako „jmenný přísudek“.

John was interested in the story because it was interesting. / Jan byl zaujatý příběhem, protože příběh byl zajímavý.

The lecture was boring so all the students were bored. / Přednáška byla nudná, a tak se všichni studenti nudili.

Postavení a slovosled přídavných jmen ve větě – Position and word order of adjectives in sentences

 • přídavná jména jako doplněk po slovesech smyslového vnímání
  po slovesech smyslového vnímání (look, taste, feel, sound, smell, seem, be) používáme přídavná jména  (na rozdíl od češtiny, kde používáme příslovce)

The pie looks good, but it tastes awful. / Ten koláč vypadá dobře, ale chutná hrozně.

 • přídavná jména měnící svůj význam před a za podstatným jménem
  některé přídavná jména mění svůj význam, pokud stojí před nebo za podstatným jménem

další taková přídavná jména jsou: concerned, involved, present, proper, responsible

Present employees have better conditions. / Současní zaměstnanci.
Employees present should vote. / Přítomní zaměstnanci.

involved explanation / komplikované vysvětlení
a person involved / zúčastněná osoba

the concerned doctor / znepokojen lékař
the doctor concerned / zainteresovaný lékař

a proper question / správna otázka
the question proper / otázka sama o sobě

a responsible girl / odpovědná dívka
the girl responsible / obviněná dívka

 • přídavná jména měnící svůj význam před podstatným jménem a po slovese „to be“
  některé přídavná jména mění svůj význam, pokud stojí před podstatným jménem nebo po slovese „to be“. Jedná se o přídavná jména jako early, Faint, old, fine, heavy, ill, late, sick
John is old. / starý věkem John is my old friend. / dávný přítel
late uncle / zesnulý strýc He is late. / zpožděné
a faint line / vybledlá čára She is faint / je malátná
early retirement / předčasný důchod early morning / brzy ráno
a heavy suitcase / těžký kufr heavy smoker / silný kuřák
fine silk / kvalitní hedvábí fine weather / pěkné počasí
sick humour / černý humor be sick / vracet, dávit
 • Slovosled přídavných jmen
  často se ve větě setkáváme s více přídavnými jmény popisujícími totéž podstatné jméno. V takovém případě se musíme držet následujících pravidel:

A

quality size age shape colour origin Past participle noun
beautiful old brown French handmade cupboard

B

quality size age shape colour origin Past participle noun
nice little Italian restaurant

Stupňování přídavných jmen – Comparison of Adjectives

Většina přídavných jmen v anglickém jazyce má pravidelné stupňování. V závislosti na délky přídavného jména t.j. na počtu jeho slabik rozlišujeme stupňování krátkých přídavných jmen a stupňování dlouhých přídavných jmen.

Tak jako ve slovenském jazyce tak i v anglickém jazyce rozlišujeme 1. stupeň přídavného jména (základní tvar) a 2. a 3. stupeň přídavného jména.

1.   Pravidelné stupňování krátkých přídavných jmen – tyto přídavná jména přibírají k základnímu tvaru koncovku -er pro 2. stupeň a koncovku est pro 3. stupeň. 3. stupeň přídavného jména se vždy váže s určitým členem „the“.

 • jednoslabičné přídavná jména končící v základním tvaru na 1 souhlásku, před kterou je 1 samohláska. Tyto přídavná jména při 2. a 3. stupni zdvojují koncovou souhlásku:

big  –  bigger  –  the biggest
thin  –  thinner  –  the thinnest

 • jednoslabičné přídavná jména končící v základním tvaru na zdvojenou souhlásku. Tyto jen přibírají koncovku-er,-est:

small  –  smaller  –  the smallest
full  –  fuller  –  the fullest

 • jednoslabičné přídavná jména končící v základním tvaru na 1 souhlásku, před kterou je skupina samohlásek. U těchto přídavných jmen nedochází ke zdvojení koncové souhlásky:

great  –  greater  –  the greatest
clean  –  cleaner  –  the cleanest

 • jednoslabičné přídavná jména končící v základním tvaru na „-e“. Tyto přibírají ve 2. stupni jen koncovku „-r“ a ve 3. stupni koncovku „-st“:

nice  –  nicer  –  the nicest
fine  –  finer  –  the finest

 • některé přídavná jména končící v základním tvaru na „-y“, před kterým se nachází souhláska. Tyto přídavná jména jsou dvojslabičné a při tvoření 2. a 3. stupně se „-y“ mění na „-i“:

tidy  –  tidier  –  the tidiest
early  –  earlier  –  the earliest

Přídavná jména končící v základním tvaru na „-y“ před kterým je samohláska, uchovávají ve 2. a 3. stupni „-y“:

shy  –  shyer  –  the shyest
grey  –  greyer  –  the greyest

 • dvojslabičné prídavné mená končiace sa na „-ow, -er, -le“

narrow  –  narrower  –  the narrowest
clever  –  cleverer  –  the cleverest
gentle  –  gentler  –  the gentlest
simple  –  simpler  –  the simplest

 • několik dvojslabičných někdy používá při 2.a 3. stupni koncovku „-er,-est“.
  Patří sem: quiet, pleasant, common, polite

2.   Nepravidelné stupňování krátkých přídavných jmen – patří sem jen několik přídavných jmen:

 • good – better  – the best
 • bad – worse – the worst
 • far – farther/further – the farthest/the furthest

3.   Stupňování dlouhých přídavných jmen – při tvoření 2. stupně přidáváme před základní tvar přídavného jména slovíčka „moře / less“ a při 3. stupni „the most / the least“. Jsou to kvantifikátor odvozené ze základních slov „much / many / little / few“.

 • much – more – the most
 • many – more – the most
 • little – less – the least

K dlouhým přídavným jménům patří dvoj a viacslabičné přídavná jména.

 • careful – more/less careful – the most/the least careful
 • expensive– more/less expensive – the most/the least expensive
 • boring– more/less boring – the most/the least boring
 • bored– more/less bored – the most/the least bored
 • comfortable– more/less comfortable – the most/the least comfortable
 • illegal – more/less illegal – the most/the least illegal

Složené přídavná jména s „well/bad“: good-looking – better-looking

4.   Porovnávání s použitím 1. stupně přídavných jmen:

 • použití „as … as“ k vyjádření rovnakého stupně – používá se, pokud chceme vyjádřit, že 2 lidé, 2 věci jsou stejné nebo příbuzné

Jane is as tall/inteligent as Peter. / tak vysoká / inteligentní jako

 • použití „not as…as“, „not so…as“ – využívá se k vyjádření srovnání stupně v záporu. Oba výrazy znamenají totéž a jsou zaměnitelné.

Samuel is not as/not so suitable for that job as me/I am.
He is not as/not so hardworking as her/she is.

 • „the same as“, different from“ – využívá se také k vyjádření srovnání stejného stupně

He has the same car as me/I have.
My parent’s opinion is different from yours.

 • almost/exactly/just/nearly + as + prídavné jmeno – používáme je při porovnávání stupně příbuznosti – je téměř / přesně / právě / skoro takový jako

Jeffrey is nearly as tall as his father now.
He is exactly as clever as you (are).

5.   Porovnávání s použitím 2. stupně přídavných jmen:

 • „more than“, „less than“, „worse than“ + prídavné jmeno – požíváme při dlouhých přídavných jménech (2 – a víceslabičných)

We were more satisfied than we expected.
It was worse than we thought.

 • „-er“ than – požíváme při krátkých přídavných jménech

He is better than you are.
My colleague is older than me.

6.   Porovnávání s použitím 3. stupně přídavných jmen:

 • the + 3. stupeň príd. mena + of all

Jane is the most inteligent of all.
Her partner is the tallest of all here.

Komentáře nejsou povoleny.