Příslovce – Adverbs

Příslovce jsou slova, která blíže určují děj ve větě tak, že naznačují jak, kdy, kde atd. se něco stalo t.j. rozvíjejí slovesa:

He played football well.

Mohou však rozvíjet i:

 • přídavná jména: very good
 • jiné příslovce: very well
 • předložkové fráze: Youre entirely in the wrong.
 • celé věty: Strangely enough, I won first prize.
 • podstatná jména: The man over there is a doctor.

Příslovce mohou být jednoduché slova (slowly, nicely), ale i fráze (in the garden).

Rozdělení příslovcí:

 1. Příslovce způsobu (adverbs of MANNER) odpovídají na otázku How?
 2. Příslovce místa (adverbs of place) odpovídají na otázku Where?)
 3. Příslovce času (adverbs of time) – odpovídají na otázku When?)
 4. Příslovce frekvence (adverbs of grequency) – odpovídají na otázku How often?)
 5. Příslovce míry (adverbs of degree) – odpovídají na otázku To what Extent?)
 6. Příslovečné spojení (fráze)

Tvary příslovcí

 1. Velké množství příslovcí se tvoří z přídavných jmen pomocí přípony-ly. Pomocí této koncovky můžeme identifikovaťpríslovku:
 • příslovce způsobu: patient – patient ly

quiet – quiet ly

 • příslovce frekvence: usual – usual ly

occasional occasional ly

 • příslovce míry: near – near ly

fair – fair ly

 1. jednoslovné příslovce sem patří množství příslovcí, které nelze identifikovat na základě jejich koncovky jako např.:
 • příslovce způsobu:, které mají stejný tvar jako přídavné jméno: fast, hard, far
 • adverbs of place: there, here
 • příslovce času: then, late
 • frekvence: sometimes, often

Příslovečné fráze jsou tvořeny spojením předložky s podstatným jménem: in a Hurry, in the garden, at the station. Další příklady Příslovečné frází: again and again (frequency), Hardly at all (degree), very much Indeed (intensifying), as a mater of fact (Viewpoint), in that case (connective)

Příslovečné částice sem patří takové výrazy jako in, off, up – pokud za nimi následuje větný předmět, fungují jako předložka, pokud ne, fungují mako příslovečná částice:

The children are in the house. Předložka

The children have just gone in. – Příslovečné částice

The comparison of adverbs

Ne všechny příslovce je možné stupňovat. Pokud jejich stupňujeme, platí při jejich stupňování stejná pravidla jako při stupňování přídavných jmen:

TABUĽKA

Možnosti srovnání použitím příslovce:

 • as …. as – Silvia sings as sweetly as her mother.
 • not as / se as – He cant run se fast as me.
 • than – He is better than me.
 • the … the … – The more he studies the better he is.
 • And – He was better and better.

Pozor!

latest: It was the latest news I heard. (Nejnovější / nejčerstvější)

last It was the last news I heard. (Předchozí)

 

hard He tříd hard to be successful. (Velmi se snažil být úspěšný)

Hardly He Hardly tříd to be successful. (sotva se snažil být úspěšný)

Komentáře nejsou povoleny.