Příslovce času – Adverbs of Time

Příslovce a příslovečná spojení času mohou poukazovat na:

 1. konkrétně vymezený čas
 2. trvání času
 3. neurčitou dobu
 4. odpovídají na otázku When.

Příslovce referujúce k určitému (konkrétnímu) času

Obvykle se používají s minulým časem nebo referují do budoucnosti:

 • We met him yesterday.
 • He will come tomorrow.

Rozlišujeme 2 skupiny těchto příslovcí:

1. ukazatele času: today, tomorrow, yesterday – mohou se spojovat se slovy early, earlier, late, later:

 • He arrived early morning.

2. příslovečná fráze: často začínají předložkami at, in, on: at five oclock, in July, on Monday. I tyto mohou být spojovány se slovy early, punctually, late

 • We celebrated his birthday lati in June.

Místo příslovcí referujúcich k určitému času

Nejčastěji se nacházejí na konci věty:

 • We checked in at the hotel on Monday.

Mohou však stát i na začátku věty, pokud je chceme zdůraznit:

 • This morning I hed a teloephone call.

Pokud se ve větě nachází více takových příslovcí, postupujeme od nejspecifičtějších ke všeobecným:

 • Gilbert was born at 11:58 on Monday November 18th 1998.

Příslovce referujúce k neurčitému času

Jsou to příslovce jako another day / time, at last, at once, early, eventually, formerly, Immediately, just, lkate, lately (= recently), now, nowadays, once, one day, presently, recently, some day, soon , still, subsequently, Suddenly, then, these days, ultimately, yet

Místo příslovcí referujúcich k neurčitému času

Tyto příslovce stojí obvykle na konci věty, ale mohou stát i před slovesem nebo na začátku věty: afterwards, eventually, formerly, Immediately, lately, once presently, recently, soon, subsequently, Suddenly, then, ultimately

 • I went to Berlin recently. I recently went to Berlin. Recently I went to Berlin.

Pokud slovesem je be prísalovky obvykle stojí za ním: I was recently in Berlin.

Early a late stojí vždy na konci věty: We arrived at the airport too early / late.

1. místo a použití still

příslovce zdůrazňující kontinuitu se často používá s průběhový časy a její místo ve větě je stejné jako u ostatních příslovcí s neurčitým časem:

My mum is still in hospital.

We are still looking for him.

My mum still is in hospital, you know. (Pro zdůraznění může jít před be)

I still havent heard from her. (Pokud vyjadřujeme zklamání nebo překvapení, může být před pomocným slovesem)

2. místo a použití already

Nepoužívá se normálně v záporných větách. Místo ve větě je stejné jako u ostatních příslovcí s neurčitým časem. Platí stejná pravidla jako s yet:

This machine is already out of order. It is out of order already.

Yet versus already

 • yet používáme v otázce, kdy chceme informaci: Have you received it?
 • already používáme v otázce tehdy, pokud chceme potvrzení informace: Have you already received it? (Očekávám kladnou odpověď)

3. místo a použití just

má stejné místo ve větě jako ostatní příslovce referujúce k neurčitému času a používá se:

 • s předpřítomném a předminulém časem ve významu jen před chvílí

Ive just finished that project. (Skončil jsem ho před chvílí)

I saw her yesterday. She had just come out. (Jakmile vyšla ven)

 • při vyjádření okamžité budoucnosti s průběhovým časem nebo swill

Wait. I am just coming. Ill just put my coat on. (Už jdu, jen si obléknu kabát)

Komentáře nejsou povoleny.