Příslovce označující délku trvání – Adverbs of Duration

Patří sem příslovce, které vyjadřují délku času: ago, all month (day, week) long, (not) any more, (not) any longer, no longer, no more, jakož i předložkové fráze, které fungují jako příslovečná spojení: by, during, for, from, to / till, since, Throughout

Použití since a ago

 • since spojuje se s konkrétním bodem na časové ose, odpovídá na otázku Since when? (Odkdy?) A spojuje se s konkrétním bodem na časové ose:

I’ve been working on the project since February.  (Pracuji na projektu od února)

Since může stát i samostatně jako příslovce ve významu od té doby:

I met John last week. I havent seen him since.

 • ago odpovídá na otázku How long ago? / When? (Před jakým časem? / Kdy?)

      I met him four months ago. (Potkal jsem ho před 4 měsíci)

     Since se vždy používá před časovým údajem, ke kterému referuje.

     Ago se vždy používá za časovým údajem, ke kterému referuje.

Použití for

 • odpovídá na otázku How long? (Jak dlouho?) A referuje k délce trvání děje

      The Browns livedo here for 25 years. (They no longer live here)

Brownovi zde bydleli 25 let. (Už tu nebývají)

The Browns have livedo here for 25 years. (They are still here)

Brownovi tu bývají 25 let. (Stále jsou zde)

    For se spojuje s výrazy ages, hours, days, weeks, months, years a pod. , abychom zdůraznili trvání

 • for ve sdělovacích větách se slovesy kontinuity jako be, work, live, stay se často vynechává, pokud sloveso je v předpřítomném nebo v minulém čase a někdy iv příštím:

Patricia has been here (For) a year.

We will stay / work in New York (for) six months.

 • nesmí být vynechány v záporných větách nebo pokud se nachází na začátku věty

I havent seen him for a year.

For a year, he livedo abroad.

Použití from…..to / till / until …

 • výraz referuje k promlčecí časovému období t.j. od …. do … . From můžeme v hovorové řeči vynechat, pokud ho spojujeme s výrazem till

Nevynecháváme ho ve spojení s výrazem to.

I am at my office (from) 9 till 5. ale I am at my office from 9 to 5.

Použití by, till / until a not … till / until

 • till / until – tyto výrazy používáme ve spojení se slovesy, které v sobě obsahují určitou délku trvání aktivity jako např. wait, stay, read, work, sit, sleep a pod.

Ill wait here till (until) 5 oclock.

We will stay here till (until) Monday.

 • by – používáme se slovesy, které v sobě neobsahují délku trvání aktivity, ale referují jen k určitému časovému bodu jako např.. arrive, come, appear, finish, leave a pod.

They will arrive by 5

They wont arrive by 5.

 • till / until se může spojovat i se slovesy, které referují k časovému bodu, ale jen v záporných větách:

They wont arrive till (until) 5. ale ne They will arrive till 5.

Použití during, in, Throughout

 • during vždy za ním stojí podstatné jméno a referuje k celému časovému období:

It was Rainy during the summer. (Během celého léta)

 • in může nahradit příslovce during

It was Rainy in the summer. (Během celého léta)

Pozor! during nemůže být nahrazeny s in, pokud referuje k samotné aktivitě a ne k časovému údaji:

I didnt learn much during my teacher-training.

 • Throughout může nahradit during a in, pokud chceme zdůraznit časové období od začátku až do konce:

There were thunderstorms Throughout July.

Použití all (day) long, (not) any more

 • all … long zdůrazňuje trvání děje a běžně se používá se slovy jako day a night. Slovo long přidává extra důraz, není však nezbytné ho použít.

It rained all night (long).

 • not …. any more, not ….. any longer, no longer tyto výrazy se používají, pokud chceme vyjádřit, že děj už skončil nebo musí skončit. Not je součástí záporu slovesa a výrazy any more, any longer stojí na konci věty:

I cant wait any longer. (nemohu už více čekat)

Ale

He no longer lives here. (No longer stojí před plnovýznamovým slovesem)

Komentáře nejsou povoleny.