Příslovce způsobu – Adverbs of manner

Jsou to příslovce, které odpovídají na otázku How?. Většina z nich se tvoří z pradávných jmen pomocí přípony-ly.

Pravopis a tvoření příslovcí

Příslovce končící na-ly

1. přídavné jméno končící na souhlásku přibírá koncovku-ly:

 • bad – badly
 • careful – carefully
 • soft – softly
 • mad – madly

2. přídavné jméno končící na y před kterým je souhláska: y se mění na i a přibírá koncovku-ly

 • Happ y – Happy i ly
 • funny y – funny i ly
 • bus y – bus i ly

3. koncové e se vynechává a přidáme (l) y, pokud se přídavné jméno končí na le

 • abl e – ab ly
 • possible e – possib ly

Ostatní přídavná jména končící na e toto e zachovávají a přibírají koncovku-ly

 • extreme – extremely
 • nice – nicely

Výjimka!

 • true – truly
 • due – duly

4. přídavná jména končící na ic přibírají ve tvaru příslovce koncovku ally

 • bas ic – basic ally
 • System IC – systematickému ally
 • fantasy ic – fantastic ally

Výjimka:

 • publ ic – public ly

5. některé příslovce mají stejný tvar jako přídavná jména:

 • daily
 • weekly
 • Quarterly
 • early

Přípony jiné než ly používané při tvorbě příslovcí způsobu

Několik dalších přípon k přídavným jménům, případně k podstatným jménům a příslovce, se používá na tvorbu příslovcí způsobu:

 • (Indian)-fashion V indiánském stylu / duchu), (American)-style překládáme ve stylu čeho
 • back Wards (směrem dozadu), for Wards, north Wards, up Wards překládáme směrem (kam)
 • cross ways (dokríža, křížem), length ways, side ways
 • clock Wise (ve směru hodinových ručiček), length Wise (podél)

Pozor!

Následující slova se používají jen jako přídavná jména:

 • brotherly / sisterly
 • cowardly
 • friendly / unfriendly
 • heavenly
 • likely / unlikely
 • lovely
 • Sickle
 • Manly / womanly
 • motherly / fatherly
 • silly,
 • ugly.

Pokud je chceme použít ve tvaru příslovce, musíme je spojit s výrazy way /MANNER/ fashion

 • She always Greets me in a friendly way / MANNER / fashion.

H3 Přídavná jména a příslovce se stejným tvarem a stejným významem

Některá přídavná jména mají stejný tvar jako příslovce bez přidání koncovky ly. Patří sem např.

 • fast, hard, last, high,, late, early

A fast train is one that goes fast.

I work hard because I enjoy hard work.

H3 Příslovce se dvěma tvary

Některé příslovce mají dva tvary, přičemž:

 • nemění svůj význam: I bought this car cheap / cheaply
 • mění svůj význam: I work hard. (Těžko pracuji)

I did Hardly any work today. (Sotva jsem dnes něco udělal)

Postavení příslovcí způsobu ve větě

po předmětu nebo po slovese:

 • je to nejběžnější pozice příslovce způsobu ve větě

po předmětu: She Watched the film curiously

She was looking at him carefully.

po slovese: It snowed heavily last January.

Pozor!

Nikdy nedávejte příslovce mezi sloveso a předmět!

mezi podmětem a slovesem:

 • jednoslovné příslovce způsobu obvykle stojí za slovesem, ale mohou vystupovat i mezi podmětem a slovesem, pokud chceme podmět zdůraznit:

Gillian slammed the door behind her angrily

Gillian angrily slammed the door behind her.

 • příslovce well, badly, pokud se používají pro hodnocení děje, stojí vždy na konci věty:

Mr Hawks pays his staff very well / badly.

 • některé příslovce způsobu jako např.. badly, naturální při změně pozice ve větě změní i svůj význam:

You wrote this letter very badly. (Badly špatně)

You badly need a new flat. (Badly naléhavě, nutně)

 

You should always běhá Naturally. (Naturally přirozeným způsobem)

Naturally, Ill accept the invitation. (Naturally prirodzane / samozřejmě)

na začátku věty:

 • v písemném projevu při vyprávění (ne v běžné komunikaci) může věta začínat příslovcem způsobu jako např.. Gentle, quietly, slowly, Suddenly, abychom dosáhli dramatický efekt nebo napětí. Tehdy příslovce oddělujeme čárkou:

I didnt see anyone. Suddenly, I heard someones voice.

Komentáře nejsou povoleny.