Přítomný čas prostý – Present simple

Jak tvoříme přítomný čas prostý

sdělovací věty plnovýznamového sloves

Podmět + holý infinitiv slovesa (Bez „to“)+ zbytek věty
I go
You go
He goes
She goes
It goes to secondary school.
We go
You go
They go

Třetí osoba jednotného čísla:

přibírá k základnímu tvaru slovesa koncovku -s/-es v závislosti na koncové hlásky slovesa:

 • koncovku-s přibírá většina slovesworks, takes, makes, puts, reads, runs
 • koncovku-es přibírají slovesa končící na:
  a)-o: do / does, go / goes
  b)-s: miss / misses,
  c) – x: mix / Mixes
  d) – sh: push / pushes
  e) – ch: catch / catches
  f)-y, pokud je před ním souhláska: try / tries

Pozor: „-y“ se mění na „-i“
cry -> cr + i + es -> cries
fly -> fl + i + es -> flies

Výjimku tvoří sloveso „have“, které má v 3. os. jed. čísla tvar „has“

Výslovnost 3. osoby jednotného čísla:

 • vyslovujeme jako s v slovesech končících se při výslovnosti na f, p, t, k: laughs, puts, drops, breaks
 • vyslovujeme jako iz v slovesech končících se při výslovnosti na z, s, č, š, ks: loses, manages, passes, watches, pushes, fixes
 • vyslovujeme jako z v slovesech končících se při výslovnosti na: b, d, g, l, m, n, ng, w, r, v a po samohlásce: robs, adds, digs, steals, dreams, runs, brings, draws, stirs, loves, pays

Tvoření otázky

 • tázací věty bez tázacího slova

Při plnovýznamových slovesech jich tvoříme pomocí pomocného slovesa „do“, které používáme pro všechny osoby kromě 3. osoby jednotného čísla. V 3. osobě jednotného čísla tvoříme otázku pomocným slovesem „does“. Plnovýznamové sloveso je vždy v základním tvaru:

Do/Does (pomocné sloveso) + S + bare infinitive + rest of the sentence

Do these students go to secondary school.
Do you go to secondary school.
Does this student go to secondary school.
Does she go to secondary school.

 • tázací věty s tázacím slovem

Tvoříme je tak, že před pomocné sloveso „do / does“ dáme na začátek věty tázací slovo:

Tázací slovo + Do/Does (pomocné sloveso) + S + bare infinitive + rest of the sentence

Where do these students go to secondary school.
Why do you go to secondary school.
What time does this student go to secondary school.
How often does she go to secondary school.

Pozor! Pokud je tázací slovo zároveň i podmětem, v takové otázce nepoužíváme při její tvorbě pomocné sloveso:

Who goes to this secondary school? (Kdo chodí do této školy?)

ALE

Who does he go to this secondary school with? (S kým chodí)

 • záporné věty plnovýznamového sloves

Tvoříme jejich pomocí záporu pomocného slovesa „do not (don’t)“, které používáme pro všechny osoby kromě 3. osoby jednotného čísla. Ve 3. osobě jednotného čísla tvoříme zápor pomocným slovesem „does not (doesn’t )“. Plnovýznamové sloveso je vždy v základním tvaru:

S + do not (don’t) + bare infinitive + rest of the sentence

Our students don’t finish every day at 5 p.m.
She doesn’t finish every day at 5 p.m.

Použití jednoduchého přítomného času

Přítomný jednoduchý čas používáme, pokud referujeme k situacím nebo dějem, které:

 • vyjadřují obecně platné výroky:
  Water boils ae 100 degrees Celsius.
  Summer follows spring.
 • jsou platné v přítomnosti:
  My father works at the bank.
  I come from Slovakia.
  My friend lives in England.
 • se pravidelně zvyknou opakovat:
  We go to school by train every day.
  I get up at 6 am every morning.
  They often go swimming.
 • se týkají časových harmonogramů tj. otevírací hodiny v úřadech, obchodech, odchody a příchody vlaků a pod., události v kalendáři:
  Shops open at 8 am and close at 6 pm every day.
  The train lives at 7:30 am.
  25 May marks our wedding aniversary.
 • vyjadřují stavy, pozorování nebo prohlášení:
  I love you.
  I feel well.
  I think it isn’t a good idea.
  He Hates me.
  She says that he is the best.

Příslovce a příslovečné fráze používané s přítomným jednoduchým časem

 • ever, never, always, often, Sometimes, rarely, regularly – stojí vždy před plnovýznamovým slovesem
 • from time to time, every + morning, day, Monday, week apod.. – stojí zpravidla vždy na konci věty

Komentáře nejsou povoleny.