Preklad z ukrajinčiny do slovenčiny
a z slovenčiny do ukrajinčiny

ukrajinčina slovenčina

Všetky vaše texty z ukrajinčiny si môžete rýchlo, jednoducho a pohodlne preložiť do slovenčiny a naopak, zo slovenčiny do ukrajinčiny. Online prekladač iPrekladac.eu môžete požívať aj iPhone, Andoide alebo inom mobile.

 

ukrajinčina - o jazyku

Ukrajinský jazyk čiže ukrajinčina (zastaralo maloruština, rusínština, ruština) je východoslovanské jazyk, najviac príbuzný s bieloruštine, potom s ruštinou a poľštinou, Patrí medzi slovanské jazyky, do rodiny indoeurópskych. Vyvinula sa z východných nárečí praslovančine.

Nárečia prechádzajú plynulo do poľštiny a bieloruštiny. Za nárečie ukrajinčiny býva často pokladaná tiež rusínština, podľa iných je to však samostatný jazyk. Zvláštnym javom je tzv. suržyk, zmiešaný jazyk s prevažne ukrajinskou gramatikou a výslovnosťou, silne ovplyvnený ruskou slovnou zásobou.

slovenčina - o jazyku

Slovenčina je západoslovanský jazyk, najbližší češtine z dôvodu historickej príbuznosti aj vzájomného ovplyvňovania najmä v časoch spoločného Československa. Najväčšie rozdiely sú v slovnej zásobe. Slovenčina má jednoduchšie (pravidelnejšie) pravopis i gramatiku ako Čeština; napríklad sa nerozlišujú rody u tvarov slovies minulého času množného čísla a prechodník.

V súvislosti s veľkou zrozumiteľnosťou slovenčiny dovoľuje český právny poriadok užívať slovenčinu, bez prekladateľa alebo tlmočníka v rade právnych a úradných úkonov. Týka sa to spoločenského života na celom území štátu, ale aj súdnictva a úradných dokumentov, kde sa môžu predkladať dokumenty aj v slovenskom jazyku.