Preklad zo slovenčiny do francúzštiny
a z francúzštiny do slovenčiny

slovenčina francúzština

Ak potrebujete prekladať texty, vety, slová z francúzštiny do slovenčiny, alebo naopak zo slovenčiny do francúzštiny online cez net, prípadne cez mobil (iPhone, Android, čítačka Kindle, tablet iPad), nie je jednoduchšie riešenie ako náš iPrekladac.eu. Kliknite si a prekladajte taktiež rýchlo a jednoducho na PC.

 

slovenčina - o jazyku

Slovenčina je západoslovanský jazyk, najbližší češtine z dôvodu historickej príbuznosti aj vzájomného ovplyvňovania najmä v časoch spoločného Československa. Najväčšie rozdiely sú v slovnej zásobe. Slovenčina má jednoduchšie (pravidelnejšie) pravopis i gramatiku ako Čeština; napríklad sa nerozlišujú rody u tvarov slovies minulého času množného čísla a prechodník.

V súvislosti s veľkou zrozumiteľnosťou slovenčiny dovoľuje český právny poriadok užívať slovenčinu, bez prekladateľa alebo tlmočníka v rade právnych a úradných úkonov. Týka sa to spoločenského života na celom území štátu, ale aj súdnictva a úradných dokumentov, kde sa môžu predkladať dokumenty aj v slovenskom jazyku.

francúzština - o jazyku

Francúzština je románsky jazyk. Hovorí sa jej predovšetkým vo Francúzsku, Belgicku, Švajčiarsku, Kanade a v mnohých krajinách v Afrike.

Vývoj francúzštiny ako románskeho jazyka je spájaný s postupným prenikaním rímskeho cisára Julia Caesara do Galie v rokoch 58 pred Kr. až 52 pred Kr. Rimania ako víťazi sa ujali administratívy v krajine a úradným jazykom sa stala latinčina. Pôvodné keltské obyvateľstvo sa snažilo jazyk svojich dobyvateľov naučiť, pretože im umožňoval dostať sa na dobre platené a rešpektované pozície úradníkov a tiež získať status rímskeho občana.

Galovia používali svoj ??pôvodný keltský jazyk, predovšetkým v hovorenej forme na vidieku.