Preklad zo slovenčiny do češtiny
a z češtiny do slovenčiny

slovenčina čeština

Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou sú síce malé ale veľa slov je iných, aj gramatika je iná a presný preklad je dôležitý. Tu si môžete preložiť slová, vety a texty z češtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do češtiny online zadarmo rýchlo, ľahko. Preklady translator môžete použiť aj v mobiloch či tabletoch.

 

slovenčina - o jazyku

Slovenčina je západoslovanský jazyk, najbližší češtine z dôvodu historickej príbuznosti aj vzájomného ovplyvňovania najmä v časoch spoločného Československa. Najväčšie rozdiely sú v slovnej zásobe. Slovenčina má jednoduchšie (pravidelnejšie) pravopis i gramatiku ako Čeština; napríklad sa nerozlišujú rody u tvarov slovies minulého času množného čísla a prechodník.

V súvislosti s veľkou zrozumiteľnosťou slovenčiny dovoľuje český právny poriadok užívať slovenčinu, bez prekladateľa alebo tlmočníka v rade právnych a úradných úkonov. Týka sa to spoločenského života na celom území štátu, ale aj súdnictva a úradných dokumentov, kde sa môžu predkladať dokumenty aj v slovenskom jazyku.

čeština - o jazyku

Český jazyk čiže Čeština je západoslovanské jazyk, najviac príbuzný so slovenčinou, potom poľštinou a lužickou srbčinou. Patrí medzi slovanské jazyky, do rodiny indoeurópskych jazykov. Čeština sa vyvinula zo západných nárečí praslovančine na konci 10. storočia. Česky písaná literatúra sa objavuje od 14. storočia. Prvé písomné pamiatky sú však už z 12. storočia. Delí sa na spisovnú češtinu, určenú pre oficiálny styk, a nespisovnú češtinu, ktorá zahŕňa dialekty (nárečí) a sociolekty (slang) vrátane vulgarizmov a argotu. Spisovná Čeština má dve podoby: spisovnú a hovorovú. Hovorovú češtinu treba odlišovať od češtiny všeobecné.

Česky hovorí asi 11,5 mil ľudí, z toho vyše 10 mil v Českej republike. V dôsledku niekoľkých vysťahovaleckých vĺn v uplynulých 150 rokoch hovoria po česky aj desaťtisíce emigrantov a ich potomkov, najmä na Slovensku, v USA, Kanade, Nemecku , Rakúsku, Rumunsku, Austrálii, na Ukrajine a v mnohých ďalších krajinách.

Čeština je flektivní jazyk, vyznačujúci sa komplikovaným systémom skloňovania a časovania. K písomným záznamom používa latinku, obohatenú o znaky s diakritikou. Pre výslovnosť je charakteristický pevný prízvuk, opozícia dĺžky samohlások a špecifická spoluhláska / r / (zvýšená alveolárna Vibrant).

Čeština je úradným jazykom Česka a Európskej únie. V úradnom styku možno češtinu používať aj na Slovensku. Spisovný štandard žiadny zákon neupravuje, ale kodifikuje ho v praxi svojimi všeobecne uznávanými odporúčanými publikáciami Ústav pre jazyk český Akadémie vied Českej republiky a ich schválením pre výučbu aj Ministerstvo školstva.