Určitý, neurčitý a nultý větný člen

Jsou slova, které nám pomáhají blíže určit význam podstatných jmen. V anglickém jazyce se setkáváme s neurčitým členem (indefinite article), určitým členem (definuje article) a nulovým členem (zero article). Tyto členy stojí vždy před podstatným jménem, případně před přídavným jménem, které podstatné jméno rozvíjí.

Jejich použití závisí od 3 faktorech:

 • zda jde o podstatné jméno počitatelné nebo nepočitatelná
 • zda vytváříme obecné výroky t.j. nevytváříme konkrétní závěry ale zobecňovat
 • zda posluchač nebo čtenář dokáže identifikovat podstatné jméno, o kterém referoval (tedy je mu už známé z předchozího kontextu)

Použití:

 •  a/an – s počitatelných podststatnými jmény v jednotném čísle
 • the – s počitatelných podststatnými jmény v jednotném čísle, s počitatelných podststatnými jmény v množném čísle, s nepočitatelných podststatnými jmény
 • zero (0) – s počitatelných podststatnými jmény v množném čísle, s nepočitatelných podststatnými jmény

 Neurčitý člen – The indefinite article a / an

Tento člen se nazývá neurčitým, protože referuje k osobě, zvířeti nebo věci, která posluchači nebo čtenáři zatím není známa, slyší o ní poprvé t.j. jde o neurčitou osobu, zvíře nebo věc, nebo není podstatné, o jaké osobě, zvířeti nebo věci mluvíme. Používáme ho jen s jednotným číslem počitatelných podstatných jmen.

Kdy „a“ a kdy „an“?

 •  „a“ – používáme před podstatným jménem, pokud se při výslovnosti začíná na souhlásku:

a man, a girl, a university, a year, -> při výslovnosti slyšíme „j“

  • „an“ – používáme před podstatným jménem, pokud se při výslovnosti začíná na samohlásku:

an umbrella, an excercise, an architect, an hour, an honour-> při výslovnosti na začátku slyšíme samohlásku.

Pokud je před podstatným jménem přídavné jméno, použití člena závisí od počátečního písmene tohoto přídavného jména resp. od jeho výslovnosti.

Použití neurčitého člena:

 •  pokud referuje k něčemu obecněA cow is a domestic animal.  A tulip is a flower.
 • vždy stojí před názvy:
  • povolání – a teacher, a doctor
  • příslušníků náboženství – a Catholic, a Muslim
  • příslušníky politických stran – a Socialist, a Labourist
  • pokud mluvíme o konkrétní osobě, kterou neznáme (ještě jsme o ní neslyšeli) – A Mr. Brown
  • pokud máme na mysli „jen jedno“ – I’d like an apple.
  • pokud něco vzpomínáme poprvé – I’ve met a beautiful woman.
  • pokud referuje k jednotkám měření – once a week/ per a week, 60 km an hour/ per an hour
  • po What“ ve zvolacích větách – What a surprise!
  • po such“ – You are such an idiot.
  • před názvy některých chorob – a cold, a headache, a sore throat (musíme použiť v spojení s „have“) (a)toothache, (a) backache, (a) stomachache (můžeme ale nemusíme použít)

Neurčitý člen používáme i s nepočitatelných podstatnými jmény, pokud jejich specifikujeme tj. máme na mysli:

 • konkrétní druh – wine – a French wine
 • konkrétní množství – coffee – a coffee
 • blíže určujeme – weather – a nice weather

Určitý člen – The definujeme article (The)

Tento člen se nazývá určitým, protože referujú k osobě, zvířeti nebo věci, která je již posluchači nebo čtenáři známá, už o ní slyšel tj. jde o konkrétní osobu, zvíře nebo věc. Používáme ho s jednotném a množném čísle počitatelných podstatných jmen as nepočitatelných podstatnými jmény. Člen neprakladáme, ale má význam ukazovacího zájmena „ten, ta, to“.

Použití určitého člena:

 • pokud označuje skupinu lidí jako celek:
  • národy a národnosti – the Americans, the British, the Slovaks
  •  rasy – the Blacks, the Whites, the Europeans
  • příslušníci politických stran – the Liberals, the Democrats
  • kolektivní podstatná jména  – the police, the public, the news
  • rodinu jako celek – the Smiths, the Browns
  • pokud mluvíme o konkrétní osobě, zvířeti nebo věci, kterou posluchač tedy příjemcem naší výpovědi zná (už o ní slyšel, nebo ji už viděl) – Bojnice is a small town near Prievidza.
  • pokud mluvíme o konkrétní osobě, zvířeti nebo věci, kterou ve výpovědi i blíže specifikujeme – Could you give me the pen lying there?
  • ve spojení s vazbou the + podstatné jméno + of“ – the + life + of Napoleon, the + leg + of that table
  • pokud referátu k něčemu, počet čeho je limitován – She’s gone to the supermarket. It’s the postman.
  • s názvy, které jsou jedinečné:
   • místa – the earth, the galaxy, the sun, the sky, the sea, the country
   • organizace – the United Nations
   • názvy lodí – the Titanic
   • veřejné tělesa a dokumenty – the Government, the Constitution, the president, the general
   • počasí – the weather
   • historické události – the French Revolution, the Slovak National Uprising
   • politické strany – the Labour Party
   • v časových výrazech – the beginning, the middle, the end, the past, in the morning
   • (the) spring, (the) summer – můžeme i nemusíme použít
   • v superlativech tj. ve 3. stupni přídavných jmen – the best, the most interesting, the most important, the biggest
   • s názvy hudebních nástrojů – the piano, the violin, the guitar

Nulový člen – zero article

Nulový (čili žádný) člen se používá:

 • s množným čísle počitatelných podstatných jmen, pokud o nich mluvíme poprvé, nebo o nich referuje obecně t.j. nekonkretizují je. Slovesa ve spojení s nimi vystupují v množném čísle: Women are weaker than men. The women we invited for a conference were interested in human rights.
 • s nepočitatelných podstatnými jmény, pokud jejich nekonkretizují. Sloveso v nich používáme ve tvaru jednotného čísla. Sem patří i slovesné podstatná jména vytvořené pomocí koncovky „-ing“: Water boils at 100 degrees. The water you drink is contaminated.
 • s vlastními podstatnými jmény (Catharine, George), před názvy dnů, měsíců, jídel (breakfast, lunch): Elizabeth was my mother’s name. We have seven lessons on Monday.
 • se zkratkami organizací (NATO), pokud se čtou jako jedno slovo
 • s názvy chemických prvků
 • ve spojení s titulem a oslovením: Mr Thomson is a doctor. May I send it, Captain?
 • před podstatnými jmény, pokud referujeme k jejich primárnímu účelu: He was sent to prison for two years.
 • v slovních spojeních spojených s dopravou: by bus, by land, by sea, by bike, on foot
 • ve stálých spojeních:  arm in arm, come to light, face to face, step by step, hand in hand, keep in mind, make friends
 •  při vyjadřování párů“ spojených pomocí „by“: day and night, husband and wife, light and dark, sun and moon

Komentáře nejsou povoleny.