Vztažná zájmena – relative pronouns

Vztažná zájmena jsou slova, která používáme namísto podstatného jména a používáme je na spojování vět. Například ve větě: This is the man who Gave me the book. Slovo „who“ je vztažné zájmeno, protože se vztahuje na toho muže. Ta věta znamená: Toto je ten muž a ten muž mi dal knihu. Ale místo slova „a“ můžeme použít slovo „který“ a zároveň se vyhneme opakování slova muž. Dostaneme větu: Toto je muž, který mi dal knihu.

Slovíčko „antecedent“ používáme v angličtině pro označení slova, které nahrazuje právě vztažným zájmenem. Vztažné zájmeno musí být vždy co nejblíže k tomuto „antecedent“, jinak může dojít ke změně významu věty. Můžeme si to ukázat na příkladu dvou vět:

The woman knows John, whom I met (vztažná zájmeno je nejblíže k podstatnému jménu „John“, čili se bude na něj vztahovat a proto znamená, že jsem potkal Johna)
The woman whom I met knows John (vztažná zájmeno je nejblíže k podstatnému jménu „woman“, znamená to, že jsem potkal tu ženu)

Vztažná zájmena a jejich použití:

That – používáme pro lidi, zvířata a věci (ten, ta, to)
What – používáme pro nevyjádřený „antecedent“ (který, která, které)
Which – používáme pro zvířata a věci (který, která, které)
Who – používáme pro lidi (kdo, koho)
Whos – používáme pro lidi a zvířata (čí, čí, čí)

Vztažné zájmeno může být z věty i vypuštěny, a to v případě pokud je předmětem slovesa ve větě. Pravidlem je, že pokud je za vztažným zájmenem nějaké jméno, nebo zájmeno, můžeme ho vypustit. Např.:

This is the car that took me to London
This is the car (that) I took to London.

Slovo „that“ nemůže být vypuštěny z první věty, protože za ním následuje sloveso „took„, ale naopak může být vypuštěny z druhé věty, neboť je následováno zájmenem „I“.

Samozřejmě, že vypuštění vztažného zájmena nemění význam věty.

Pokud je vztažná zájmeno předmětem předložky (t.j. pokud následuje po předložce) může být vynechány a předložka se posouvá na konec věty. V takových situacích vztažná zájmena „which“ a „whom“ (pokud nejsou zrušeno) se mění na „that“ a „who“ Např.:

This is the Office in which I worked.
This is the Office (that) I worked in. nebo
This is the man to WHOM I spoke.
This is the man (who) I spoke to.

Komentáře nejsou povoleny.