Zesilovací částice – Intensifiers

V anglickém jazyce je zařazujeme mezi příslovce, které slouží k zesílení (gradaci) přídavného jména nebo příslovce. Patří sem například: „very, quite, much, se, such a / an, jolly, pretty, Indeed, extremly, terrible, really, unexpectedly“

„Very“ – je nejběžnější používanou zesilovací částicí. Používá se:

 • před přídavným jménem: very nice, very good, very hot
 • před příslovcem: very slowly, very carefully
 • ve spojení „very much“ + 2. stupeň přídavného jména: Now I feel very much better.
 • na zmírnění záporu (pokud chceme být zdvořilí při kritice): Your help wasn’t very sufficient.
 • pro přídavným jménem vytvořeným jako přítomné příčestí s „-ing“ nebo trpné ptíčastie s „-ed“:  That film is very interesting. / I am very interested in that film.
 • ve spojení s určitým členem: the + very  

We are at the very beginning. (Jsme na úplném začátku)
It could be the very best. (To by bylo úplně nejlepší)

„Much“ – používá se:

 • ve spojení s „very / s“. V tomto spojení může stát uprostřed věty nebo na jejím konci: Thank you very much. / Thank you very much for help.  She was given so much patience. / He is admired so much.
 • ve spojení s 2. stupněm přídavného jména nebo příslovce: This accommodation is much better than the preceding one.

„Se / such a, an“

 • „Se“ se používá ve spojení s přídavným jménem a může nahrazovat „very“: The weather is very nice today. / The weather is se nice today.
 • „Se“ ve spojení s přídavným jménem + podstatným jménem – pokud je podstatné jméno počitatelné, člen prochází podstatné jméno a stojí za přídavným jménem:
  It was se importante an poccasion, we couldn’t miss it.
 • Such a / such an“ + přídavné jméno + podstatné jméno – může být nahrazeno „s“ + přídavné jméno
  It was such a nice dream. The dream was se nice.

„Indeed / not … at all“ – používají se na zesílení zesilovacích částic:

 • v kladných větách používáme „Indeed“: Helen enjoyed playing the piano very much Indeed. (Opravdu ji velmi bavila hra na klavír)
 • v záporných větách používáme „not …. at all“
  Helen didn’t enjoy playing the piano very much at all. (Opravdu ji nikdy moc nebavila hra na klavír)

„-Ly intensifiers“ – nahrazují „very“ a spojují se:

 • s přídavnými jmény: really good, extremely careful
 • s příslovci: terrible dynamic, really slowly
 • s trpný příčestím: terrible confused, unexpectedly delayed
 • s činným příčestím: terrible interesting
 • s přídavným jménem + podstatným jménem: particularly good worker

Komentáře nejsou povoleny.